Skip to main content
search
Otwarte konkursy ofert

Zawiadomienie o Posiedzeniu Komisji Konkursowej

By 3 czerwca 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 3 czerwca 2022 przez AO

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartych konkursach pn. “Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2022” oraz z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców.

Na podstawie § 16 ust. 2 Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. (załącznik do uchwały nr XXXII/83/2021 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.), w związku z Zarządzeniem nr 128/2022 Wójta Gminy Zielonki z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2022” i konkursu z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz z zakresu działalności na rzecz cudzoziemców zwołuje się posiedzenie komisji konkursowej na dzień 10 czerwca 2022 r. na godz. 08:00 na Sali Ślubów Urzędu Gminy Zielonki w Urzędzie Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki.

Porządek posiedzenia:
I. Część jawna:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Stwierdzenie kworum
  3. Informacja nt. złożonych ofert i oferentów
  4. Wnioski zapytania

II. Część zamknięta:

  1. Podpisanie przez członków komisji oświadczeń o bezstronności
  2. Ocena merytoryczna złożonych ofert
  3. Wnioski i zapytania

Przewodniczący Komisji Konkursowej
(-) Ryszard Krawczyk

Close Menu
 
25 maja 2024
Skip to content