Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zawiadomienie – Zebranie Wiejskie Wyborcze Sołectwa Przybysławice w dniu 12 października 2014 roku

By 17 września 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 17 września 2014 przez admin

Wójt Gminy Zielonki zwołuje na dzień 12 października 2014 roku (niedziela) o godzienie 17:00 Wyborcze Zebranie Wiejskie Sołectwa Przybysławice, które odbędzie się w Budynku Wielofunkcyjnym w Przybysławicach, Przybysławice, ul. Krakowska 39.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania;

2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał;

3. Zapoznanie sie i przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania;

4. Złożenie sprawozdania z działalności sołtysa za lata 2010-2014;

5. Wybór sołtysa;

6. Wybór rady sołeckiej;

7. Podjęcie uchwał w sprawie planu rzeczowo-finansowego wydatków Sołectwa Przybysławice na rok 2015;

8. Sprawy bieżące, wnioski i zapytania;

9. Zamknięcie zebrania.

UWAGA!

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) mają pełnoletni mieszkańcy sołectwa Przybysławice, zameldowani na pobyt stały lub czasowy, a także mieszkańcy zamieszkujący sołectwo z zamiarem stałego pobytu, którzy złożą w dniu wyborów stosowne oświadczenie.

Prosimy o przybycie na zebranie z dowodem osobistym!

Wójt Gminy Zielonki
(-) mgr Bogusław Król

 

Zgodnie z § 10 Statutu sołectwa:
1. Do obowiązków sołtysa należy organizacja pracy rady sołeckiej i zebrania wiejskiego, kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa oraz reprezentowanie mieszkańców sołectwa.
2. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:
1) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec rady gminy, wójta i gminnych jednostek organizacyjnych,
2) zwoływanie, przygotowanie i prowadzenie zebrań wiejskich,
3) zwoływanie i organizacja prowadzenia posiedzeń rady sołeckiej,
4) przygotowanie projektów uchwał zebrania wiejskiego,
5) przygotowywanie projektów planów rzeczowo – finansowych wydatków sołectwa,
6) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,
7) nadawanie odpowiedniego biegu uchwałom zebrania wiejskiego,
8) realizacja planu rzeczowo – finansowego wydatków sołectwa, w zakresie określonym niniejszym statutem,
9) składanie sprawozdania z wykonania rocznego planu rzeczowo – finansowego wydatków sołectwa,
10) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdania ze swojej działalności oraz z działalności rady sołeckiej,
11) zarządzanie mieniem gminnym sołectwa oraz mieniem komunalnym przekazanym sołectwu,
12) zapewnienie sprawnego obiegu informacji między organami gminy, sołectwa a mieszkańcami,
13) działanie stosowne do wskazań zebrania wiejskiego, rady gminy i wójta,
14) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie,
15) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez wójta,
16) uczestniczenie w sesjach rady gminy,
17) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku,
18) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa z zakresu administracji publicznej,
19) wydawanie na podstawie odrębnego upoważnienia decyzji, postanowień i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
20) opiniowanie w zakresie wskazanym przez wójta, wniosków mieszkańców sołectwa o udzielenie ulg i zwolnień z podatków i opłat stanowiących dochody gminy,
21) współdziałanie z organami gminy w zakresie przeprowadzania konsultacji społecznych,
22) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji jego zadań,
23) kierowanie lub ścisła współpraca ze służbami prowadzącymi akcję pomocy w sołectwie w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych, w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń wójta,
24) współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań,
25) umieszczanie flagi państwowej na budynkach gminnych w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń,
26) organizowanie spotkań radnych gminy i wójta z mieszkańcami sołectwa oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,
27) udział w odbiorach robót finansowanych z budżetu gminy na terenie sołectwa,
28) prowadzenie dokumentacji sołectwa i jego majątku, posiedzeń jego organów i rady sołeckiej,
29) wykonywanie innych zadań, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania sołectwa.


Zasady przyznawania i potrącania diet przewodniczącym jednostek wykonawczych (sołtysów) reguluje uchwała Nr XV/17/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Zielonki: Zgodnie z § 2 niniejszej uchwały kwoty miesięczne ulegają nieprzywracalnym potrąceniom w skali roku według następujących zasad:
1) w przypadku nie zwołania ani jednego zebrania wiejskiego w roku kalendarzowym, potrąca się jedną miesięczną dietę,
2) za zwołanie tylko jednego zebrania wiejskiego w roku kalendarzowym, potrąca się 50% miesięcznej diety,
3) z wyjątkiem pierwszej nieobecności za każdą kolejną nieobecność w roku kalendarzowym na naradzie (spotkaniu sołtysów) zwołanej przez Wójta Gminy Zielonki – potrąca się 50% miesięcznej diety,
4) niezłożenie w przewidzianym przepisami terminie projektu planu finansowo – rzeczowego wydatków sołectwa do projektu budżetu na następny rok budżetowy – potrąca się 50 % miesięcznej diety,
5) potrąca się 50 % miesięcznej diety w przypadku niedostarczenia podpisanego protokołu i uchwał zebrań wiejskich w terminie do 21 dni od daty zebrania wiejskiego.

SZANOWNI PAŃSTWO,
Strona www Gminy Zielonki umożliwia przekazywanie ważnych wiadomości mailem lub sms – em dotyczących np. planowanych przerw w dostawie prądu, awarii, zamknięcia dróg, czy też planowanych wydarzeń kulturalnych. Jeżeli wyrażacie Państwo zgodę na otrzymywanie takich wiadomości wysyłanych przez UG Zielonki, prosimy wpisać swój adres mailowy.  Podanie nazwy miejscowości pomoże, by do Państwa dotarły informacje, które interesują mieszkańców konkretnej miejscowości. Mail:…………………………………………………………………… nr  tel. (opcjonalnie)……………………………………………… miejscowość………………………………………………………… Imię i nazwisko (opcjonalnie)………………………………… Dane można przesłać mailem na adres: r.krawczyk@zielonki.pl

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content