Skip to main content
search
Woda i ścieki

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

By 2 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 sierpnia 2013 przez admin

Wywóz nieczystości ciekłych z terenu gminy Zielonki realizowany jest przez podmioty gospodarcze, posiadające zezwolenie Wójta Gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze. zm.)”. Wywóz nieczystości ciekłych wykonywany jest na podstawie indywidualnych umów właścicieli posesji z podmiotami świadczącymi ww. usługi.

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2. określenie przedmiotu i obszaru działalności;
3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć:
1. zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;
2. dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.;
3. kserokopię dowodów rejestracyjnych pojazdów przeznaczonych do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, z ważnym badaniem technicznym;
4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł, określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze. zm.).
 
Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt, burmistrz lub prezydent miasta może:
1. wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem;
2. dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

Pliki do pobrania:
1. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na wywóz ścieków – pobierz plik (*.pdf)

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content