Skip to main content
search
Aktualności

Deklaracja dostępności

By 21 września 202013 marca, 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 13 marca 2024 przez MK

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.zielonki.pl

Urząd Gminy Zielonki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Zielonki

  • Data publikacji strony internetowej: 15.03.2022 r.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.11.2022 r.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności

  • Zamieszczone na stronie publikacje w formie PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 23.09.2018 r. lub nie są wykorzystywane do bieżących zadań Urzędu Gminy.
  • Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 23.09.2018 r. lub nie są wykorzystywane do bieżących zadań Urzędu Gminy.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 22.03.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 13.03.2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Michał Kaźmierski – koordynator do spraw dostępności cyfrowej oraz dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Zielonki

e-mail: michal.kazmierski@zielonki.pl

telefon: 12 28 50 850 w. 111 – dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Zielonki

Krakowskie Przedmieście 116
32-087 Zielonki

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Małgorzata Fordymacka- koordynator do spraw dostępności architektonicznej w Urzędzie Gminy Zielonki.

e-mail: malgorzata.fordymacka@zielonki.pl

telefon: 12 28 50 850 w. 600 – dotyczy powiadomień o braku dostępności architektonicznej.

Aplikacje mobilne

Brak

Dodatkowe informacje

Close Menu
 
24 czerwca 2024
Skip to content