Skip to main content
search
Aktualności

Deklaracja dostępności

By 21 września 20205 sierpnia, 2022No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 5 sierpnia 2022 przez MK

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.zielonki.pl

Urząd Gminy Zielonki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Zielonki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-03-15.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Nie wszystkie grafiki zamieszczone na stronie posiadają opis alternatywny.
 2. Materiały wideo nie posiadają transkrypcji opisowej nagranego dźwięku.
 3. Filmy nie posiadają napisów i audiodeskrypcji.
 4. Brak ostrzeżeń przed przekierowaniem użytkownika na inną stronę po kliknięciu w łącze oraz i pobieranym pliku.
 5. Multimedia opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 6. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Obsługa strony internetowej możliwa jest przy wykorzystaniu podstawowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Kaźmierski, michal.kazmierski@zielonki.pl – koordynator do spraw dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej oraz Małgorzata Fordymacka, malgorzata.fordymacka@zielonki.pl – koordynator do spraw dostępności architektonicznej. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 28 50 850, wewnętrzny 224 lub 600. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 1. Małopolskie
 2. Krakowski
 3. Zielonki
 4. Zielonki
 5. Krakowskie Przedmieście 116
 6. 32-087 Zielonki

Parking

 1. Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 2. Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 3. Parking jest bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową.
 4. Parking znajduje się za głównym budynkiem Urzędu. Miejsca postojowe są wydzielone i oznaczone. Parkowanie pojazdu w czasie do 2 godzin od momentu wjazdu na parking i pobrania biletu z parkomatu jest bezpłatne. Blankiet potwierdzający godzinę wjazdu na parking należy umieścić w widocznym miejscu wewnątrz pojazdu za przednią
  szybą. Parkomat do poboru biletów parkingowych i uiszczania opłat zlokalizowany jest przy ścianie budynku nr I Urzędu Gminy Zielonki, od strony parkingu. Parkowanie pojazdu w soboty, niedziele i święta oraz dni wolne od pracy jest bezpłatne.

Pies asystujący

 1. Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 2. Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

 1. Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 2. Do wejścia prowadzą schody.
 3. Przy schodach znajduje się poręcz.
 4. Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu %.
 5. Urząd Gminy Zielonki prowadzi swoją działalność w 4 budynkach. Jednak głównym budynkiem urzędu jest budynek znajdujący się przy ul. Krakowskie Przedmieście 116 w Zielonkach. Do siedziby urzędu można dojechać liniami aglomeracyjnymi zarządzanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie. Odległość od najbliższego przystanku wynosi około 100 metrów. Dostępne są także połączenia busami linii Kraków-Wolbrom. Do budynku prowadzi nawierzchnia wyłożona kostką brukową. Do budynku można wejść od strony ulicy Krakowskie Przedmieście. Jest to główne wejście do urzędu. Od strony ulicy Krakowskie Przedmieście znajduje się pochylnia nieprzystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, ponieważ jest zbyt wąska, a poręcze nie znajdują się na odpowiedniej wysokości. Pozwala ona dostęp do pomieszczenia, w którym znajduje się Dziennik Podawczy, punkt obsługi działalności gospodarczej oraz punkt potwierdzający Profil Zaufany. Pochylnia zainstalowana jest również przy wejściu do sali konferencyjnej, gdzie jest możliwość obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową. Pochylnia ta nie spełnia wymogów co do szerokości.
 6. Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 7. Otwierają się na zewnątrz.
 8. Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 9. Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 10. Drzwi są przeźroczyste i nie są kontrastowo oznaczone.
 11. Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.
 12. Skorzystaj z domofonu przy drzwiach.
 13. Drugie wejście znajduje się od strony parkingu. Przy wejściu do budynku od strony parkingu, zainstalowany został wideodomofon pozwalający na kontakt z pracownikiem.

Przestrzeń za wejściem

 1. W budynku nie zapewniono toalety przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w
  druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma zapewnionej informacji dotyczącej rozkładu pomieszczeń w Urzędzie.
 2. Punkt obsługi znajduje się od strony ul. Krakowskie Przedmieście
 3. Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.

Ciągi poziome

 1. Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
 2. Wszystkie korytarze są niedostępne dla osób na wózkach.

Ciągi pionowe

  1. Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 1. Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Winda

 1. Ze względu na brak windy w głównym budynku urzędu nie jest możliwy wstęp osób z niepełnosprawnościami na inne kondygnacje oraz do wszystkich pomieszczeń urzędu.

Pomieszczenia

 1. Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.
Close Menu
 
30 stycznia 2023
Skip to content