Skip to main content
search
Podatki i opłaty

Ważne informacje podatkowe

By 2 sierpnia 201311 czerwca, 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 11 czerwca 2024 przez ms

Informacja o sposobie zapłaty podatku

Z uwagi na powszechny dostęp do płatności elektronicznych zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat przelewem na rachunki bankowe gminy Zielonki prowadzone przez Santander Bank Polska S.A.:

  • podatki lokalne i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualne numery kont bankowych podane w decyzjach i zawiadomieniach,
  • opłatę skarbową na rachunek bankowy: 78 1090 1665 0000 0001 5832 1240
  • pozostałe wpłaty, w tym opłatę adiacencką, czynsz, mandaty nałożone przez Straż Gminną itp. na rachunek bankowy: 02 1910 1048 4400 4026 1131 0019

Dodatkowo od roku 2020 gmina umożliwiła dokonywanie wpłat gotówkowych – bez dodatkowych opłat i prowizji –we wszystkich placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju oraz w oddziałach banku Santander Bank Polska S.A. W celu zrealizowania wpłaty gotówkowej w placówce Poczty Polskiej lub w oddziale Banku obsługującego gminę konieczne jest podanie przez Wpłacającego numeru rachunku bankowego odbiorcy wpłaty oraz jej wysokość.

Przypominamy, że nadal istnieje możliwość gotówkowej zapłaty podatków lokalnych tj. podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości u Państwa sołtysów – inkasentów.

W razie pojawienia się wątpliwości szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Referacie Dochodów i Budżetu lub pod numerem tel. +48 12 285 08 50 w. 231, 702, 704, 706, 707 lub 708.

————————————————-

Informacja o sposobie aktualizowania adresu

Wniosek  o zmianę adresu do korespondencji w sprawie podatków i opłat lokalnych  można składać drogą elektroniczną na adres email: ug@zielonki.pl lub platformę e-puap bądź w wersji papierowej na dzienniku podawczym. Pismo powinno zawierać dane osobowe z numerem pesel, dotychczasowy adres oraz wskazywać nowy adres do korespondencji.

W postępowaniach z zakresu zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, adresy stron postępowania ustala się na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej ze względu na właściwość terytorialną Gminy Zielonki przez Starostę Powiatu Krakowskiego – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru. Stąd konieczność dokonania aktualizacji danych również w Starostwie Powiatowym w Krakowie – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru z siedzibą przy ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków, tel. 12 656-72-19.

————————————————-

Zmiany w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym oraz ordynacji podatkowej

Wójt Gminy Zielonki informuje, iż w związku z wprowadzonymi od 1 stycznia 2016 roku zmianami w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym oraz ordynacji podatkowej, należy pamiętać o następujących zmianach:
– nie będą wydawane decyzje podatkowe, a tym samym nie będzie pobierany podatek, jeżeli jego kwota nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481),
– w przypadku, gdy kwota podatku nie przekroczy 100 zł, podatek należy zapłacić jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty,
– uległy zmianie przeliczniki następujących użytków rolnych:
• grunty pod rowami (oznaczone geodezyjnie W)
– przelicznik 0,2 od 1 ha fizycznego gruntu,
• użytki rolne zabudowane (oznaczone geodezyjnie Br-R, Br-Ł, Br-Ps)
– przelicznik 1,0 od 1 ha fizycznego gruntu bez względu na użytek rolny,
• grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (oznaczone geodezyjnie jako Lzr)
– przelicznik 0,2 od 1 ha fizycznego gruntu, Lzr nadal pozostają zwolnione z opodatkowania.

——————————————

Informacja o decyzjach podatkowych dotyczących współwłaścicieli

Uprzejmie informujemy, że decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego otrzymuje każdy ze współwłaścicieli. Decyzje te mają taki sam numer ewidencyjny.
Współwłaściciele odpowiadają solidarnie za wniesienie opłaty w wysokości zawartej w decyzji i przypisanej do numeru ewidencyjnego. Taki sposób doręczania decyzji wynika z przepisów prawa podatkowego (art. 92 Ordynacji podatkowej), i nie dotyczy łącznego zobowiązania pieniężnego (sytuacji kiedy w jednej decyzji występuje łącznie podatek rolny i podatek od nieruchomości i/lub leśny), w tym przypadku nakaz płatniczy doręczany jest któremukolwiek ze współwłaścicieli.
Jednocześnie informujemy, że do każdego zobowiązania każdy podatnik ma swój indywidualny numer konta bankowego, i jest taki sam jak w latach poprzednich.

————————————————-

Informacja o składaniu deklaracji przez osoby prawne

Wójt Gminy Zielonki przypomina o obowiązku składania deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny lub leśny. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lub posiadaczami nieruchomości, mają obowiązek złożyć:

  • do 15 stycznia deklarację na podatek rolny,
  • do 15 stycznia deklarację na podatek leśny,
  • do 31 stycznia deklarację na podatek od nieruchomości. 

W składanych deklaracjach podatnik dokonuje samo obliczenia podatku, który powinien zostać zapłacony bez wezwania – na rachunek Urzędu Gminy Zielonki, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:

  • podatek rolny – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,
  • podatek leśny – do 15 dnia każdego miesiąca,
  • podatek od nieruchomości- do 31 stycznia oraz 15 dnia każdego następnego miesiąca.

Wskazane zasady opodatkowana osób prawnych mają zastosowanie także do osób fizycznych, które pozostają współwłaścicielami przedmiotu opodatkowania z osobą prawną.
Jednocześnie Wójt Gminy Zielonki informuje, że podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania; nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia podlega karze grzywny (art. 54 i art. 56 § 4 Kodeksu karnego skarbowego).

 

Close Menu
 
24 czerwca 2024
Skip to content