Skip to main content
search
Urząd Gminy

Wdrożone systemy jakości

By 2 sierpnia 201313 września, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 13 września 2022 przez AO

Polityka Jakości Urzędu Gminy Zielonki   

Polityka Jakości realizuje przyjętą przez Radę Gminy Zielonki strategię rozwoju Gminy Zielonki, której istotnymi elementami są:

 • podniesienie jakości obsługi mieszkańców przez pracowników Urzędu Gminy
 • sprawne i skuteczne zarządzanie gminą przez jej władze poprzez permanentne podnoszenie jakości pracy w urzędzie.

Polityka Jakości wyznacza strategię Urzędu w dążeniu do utrzymania i podnoszenia poziomu świadczonych usług przy jednoczesnym zachowaniu funkcji publicznej Urzędu polegającej na kontrolowaniu przestrzegania prawa i wykorzystywaniu związanych z tym instrumentów oddziaływania.

Nasze główne cele jakościowe to:

 1. Wprowadzenie nowoczesnych usług i rozwiązań obsługi klienta oraz zapewnienie sprawnej i rzetelnej informacji,
 2. Utrzymywanie wysokiego poziomu merytorycznej wiedzy i kultury osobistej pracowników,
 3. Doskonalenie organizacji pracy w urzędzie, komunikacji między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
 4. Poprawa estetyki Urzędu , jego otoczenia oraz środowiska pracy poszczególnych pracowników,
 5. Stworzenie warunków do wzrostu motywacji do pracy i podnoszenia kwalifikacji w tym do samokształcenia,
 6. Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO PNEN 9001:2001.


Wójt Gminy Zielonki

(-) Bogusław Król

Kierownictwo Urzędu, zmierzając do osiągnięcia głównych celów jakościowych będzie dążyło do:

 • Kształtowania przekonań, że za jakość obsługi odpowiedzialny jest każdy pracownik Urzędu,
 • Świadomego uzyskiwania wysokiej jakości obsługi od pierwszego kontaktu z klientem, aż do ostatecznego załatwienia sprawy,
 • Znajomości przez każdego pracownika Urzędu zasad i elementów Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z przypisanymi jemu do spełnienia zadaniami i obowiązkami,
 • Działania kierownictwa i pracowników Urzędu ukierunkowanego na zespołowe rozwiązywanie problemów i zapobieganie przyczyn powstawania nieprawidłowości,
 • Systematycznego szkolenia pracowników Urzędu w zakresie znajomości przepisów prawnych,
 • Monitorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

Główne cele realizowane będą przez działania innowacyjne i restrukturyzacyjne, umożliwiające osiągnięcie optymalnego poziomu w każdej płaszczyźnie funkcjonowania Urzędu. Dążenie do osiągnięcia celów głównych jest procesem składającym się z wielu elementów – działań i procesów, które generalnie można podzielić na długo i krótkookresowe. Realizacja poszczególnych celów głównych stanowi wypadkową osiąganych celów krótko i długookresowych, które przedstawia tabela nr 1 obejmująca między innymi:

 

 Lp.                     Cele główne            Działania krótkookresowe      Działania długookresowe
 1  Wprowadzenie nowoczesnych usług i rozwiązań obsługi

klienta oraz zapewnienie sprawnej i rzetelnej obsługi

 • wdrożenie BIP (biuletyn informacji publicznej)
 • stworzenie sprawnego systemu nadzoru nad aktualizacją informacji na stronie www i BIP oraz stałe ich doskonalenie
 • przygotowanie systematyki obsługi zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy
 • informatyzacja obsługi kasowej,
 • wdrożenie oprogramowania branżowego (USC, architektura)
 • stałe doskonalenie systemu informacji wizualnej urzędu gminy, służące ułatwieniu w poruszaniu się i załatwianiu spraw,
 • wprowadzenie aktywnych działań kontrolnych mieszkańca (podział na segmenty tematyczne i komórki organizacyjne)
 • rozszerzenie roli internetu w obsłudze klientów np. przyjmowanie pism z wykorzystaniem poczty elektronicznej,
 • stworzenie systemu obsługi inwestorów
 • informatyzacja obiegu dokumentów wpływających
 • utworzenie centrum obsługi klienta
 2  Utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego wiedzy i kultury osobistej pracowników
 • uruchomienie systemu analizy informacji wpływającej poprzez stronę www (napisz do nas)
 • stała współpraca z Powiatowym Biurem Pracy w zakresie zatrudnienia stażystów i budowania zespołu
 • wprowadzenie możliwości zebrania opinii klientów (ankiety, wywiady itp.),
 •  zmiana regulaminu szkoleń i wprowadzenie szkoleń miękkich z zakresu obsługi klienta
 • wprowadzenie wewnętrznego “kodeksu etycznego “
 • wprowadzenie systemów szkoleń, analizy wyników, systemów sprawdzających poziom wiedzy (egzaminy wewnętrzne)
 3  Doskonalenie organizacji pracy w Urzędzie, komunikacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, zwiększenie efektywności pracownika, a tym samym całego Urzędu
 • zmiana regulaminu kontroli wewnętrznej z wprowadzeniem audytorów zewnętrznych
 •  usprawnienie procesu realizacji budżetu,
 • stworzenie kancelarii tajnej
 • modyfikacja regulaminu pracy pod kątem nowych narzędzi motywacyjnych
 • doszkalanie w obsłudze informatycznej
 • wprowadzenie systemu elektronicznych kont wydziałowych
 •  zorganizowanie elektronicznej, sieciowej informacji wewnętrznej,
 • powiązanie systemu kontroli z systemem nagród,
 • usprawnienie procesu realizacji budżetu,
 • elektroniczna rejestracja wychodzących decyzji i postanowień
 •  wdrożenie systemu kadrowego i połączenie z płacowym
 4  Poprawa estetyki Urzędu, jego otoczenia oraz środowiska pracy poszczególnych pracowników
 •  współtworzenia przez pracowników uaktywnienia w środowiska pracy
 • poprawa warunków lokalowych i miejsc pracy poszczególnych pracowników.
 • doskonalenie systemu informacji wizualnej urzędu,
 5 Stworzenie warunków do wzrostu motywacji do pracy i podnoszenia kwalifikacji, w tym samokształcenia
 • analiza wniosków pokontrolnych pod kątem konieczności podnoszenia kwalifikacji,
 • zapewnienie środków finansowych na dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji
 • wprowadzenie systemu wdrożeń pomysłów poszkoleniowych
 • wprowadzenie wewnętrznego systemu promowania dobrych pomysłów,
 • wprowadzenie motywacyjnych zasad wynagradzania,
 • wprowadzenie nowych zasad awansu poziomego,
 • standaryzacja stanowisk pracy
 • wprowadzenie systemu regularnych ocen pracowniczych
 Mierniki  Okres realizacji do 1 roku  Okres realizacji do 3 lat

 

Close Menu
 
23 maja 2024
Skip to content