Skip to main content
search
Urząd Gminy

Gmina Zielonki – Kontakt

By 20 grudnia 202123 marca, 2022No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 23 marca 2022 przez AO

Kontakt 

Dane kontaktowe:
Urząd Gminy Zielonki
ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki
Centrala: +48 12 285 08 50
Fax.: +48122850950
e-mail: ug@zielonki.pl
Godziny przyjmowania stron:
poniedziałek: 9.30 – 16.30
wtorek: 8.00- 15.00
środa: 8.00 – 15.00
czwartek – dzień wewnętrzny (czynny tylko dziennik podawczy urzędu)
piątek: 8.00 – 15.00
Godziny pracy Urzędu Gminy Zielonki
Napisz do Urzędu Gminy Zielonki
Zaznaczamy jednak, że pisma wpływające w ten sposób nie będą wszczynały postępowania administracyjnego, a także nie będą podlegały procedurze udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski.
Równocześnie mają Państwo możliwość formalnego składania w formie elektronicznej skarg, wniosków na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm) poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Zielonki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.Urząd Gminy Zielonki nie gwarantuje odbioru i przyjęcia informacji bądź wniosków wysłanych na adres ug@zielonki.pl.
Właściwym, ze względu na tok postępowania adresem do komunikacji elektronicznej jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza.
(Art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.Uwagi prawne:
“ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.

§ 9. 1. Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego lub w art. 168 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
2. W przypadku gdy:
1) w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny,
2) w centralnym lub lokalnym repozytorium został umieszczony wzór pisma przeznaczony do załatwiania danej sprawy – inny niż ogólny, o którym mowa w § 19 – przesyłki złożone w sposób, o którym mowa w ust. 1, uważa się za wniesione nieskutecznie.
Close Menu
 
28 września 2022
Skip to content