Skip to main content
search
Wykaz Organizacji Społecznych

Stowarzyszenia pozarządowe

By 7 kwietnia 20165 marca, 2022No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 5 marca 2022 przez AO

 STOWARZYSZENIA POZARZĄDOWE

 

Lp. Nazwa organizacji  Adres             KRS e-mail, telefon               Profil działalności
 1. Stowarzyszenie
Ars Ypsilon
ul. Saneczkowa 3, 32-087 Trojanowice KRS 0000524885
arsypsilon@arsypsilon.com
533 955 593
 – popularyzowanie muzyki oraz upowszechnianie i wzbogacanie wiedzy o muzyce oraz działalność w zakresie kultury, oświaty i ochrony środowiska, a także inne działania ze sfery zadań publicznych.

– podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych, kulturalnych,naukowych, ekologicznych i innych służących rozwojowi województwa małopolskiego,szczególnie poprzez turystykę

 2. Stowarzyszenie „Białe Orły Bosutów” ul. Leśna 26,
32-086 Bosutów
KRS 0000318035

tel. 509 913 254

– prowadzenie zajęć oraz zawodów sportowych i rekreacyjnych, popieranie, rozwijanie i propagowanie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności sportowej, udział w rozgrywkach i zawodach sportowych na szczeblu: lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,

– podtrzymywanie tradycji oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, prowadzenie edukacji i upowszechnianie oświaty kulturalnej, promocja i organizacja wolontariatu,

– podejmowanie innych inicjatyw kulturalnych i społecznych, międzynarodowa współpraca sportowa, rekreacyjna, kulturalna i intelektualna.

 3. Stowarzyszenie „Kulturalni” ul. Wiarusa 40/9
32-087 Zielonki
 KRS 0000570635
magdalena.owczarek@interia.pl
– prowadzenie  działalności edukacyjnej, sportowej, krajoznawczej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania, pomocy w przedsięwzięciach oraz ich realizacji, w szczególności na rzecz dzieci,młodzieży i osób starszych,

– działania i realizacja w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego,edukacji, oświaty i wychowania,

– tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym),

– działalność związana z rozwojem świadomości społecznej,przeciwdziałaniem patologiom społecznym, uzależnieniom,

 4. Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza ul. Kościuszki 75,
32-087 Bibice
 KRS 0000310642 – poznawanie i upowszechnianie dziedzictwa kultury polskiej wspieranie i animacja aktywnej działalności artystycznej i uczestnictwa w kulturze popularyzowanie muzyki i osoby M. Karłowicza kultywowanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wykorzystanie nowych mediów do prezentacji i promocji wiedzy i kultury organizowanie przedsięwzięć kulturalnych: koncertów, konkursów, nagrań, wystaw (także poza granicami kraju)współpraca z osobami i instytucjami o podobnych celach działania współdziałanie ze strukturami państwa, samorządami lokalnymi w realizacji zadań także poprzez tworzenie bazy materialnej i finansowej(upowszechnianie informacji, promocje, nagrody, granty, tłumaczenia)koncerty, audycje w domach kultury, szkołach, domach opieki społecznej, hospicjach itp.
5. Stowarzyszenie Koło Integracji Bibic ul. Rynek 2,
32-087 Bibice
integracja.bibice@gmail.com
791 919 108
Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bibice, integracja mieszkańców wsi, przeciw, prowadzenie działań edukacyjnych, w tym e-learningu, edukacji pozaformalnej i nieformalnej; przyczynianie się do integracji międzypokoleniowej.
 6. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa Biuro Lokalnej Grupy Działania:
ul. Włodzimierza Szomańskiego 1 (Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej)
32-091 Zagórzyce Dworskie
 KRS 0000256931
info@koronakrakowa.pl
www.koronakrakowa.pl
12 346 43 12
fax.12 346 42 84
kom. 664 067 821
Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a zwłaszcza regionu 7 gmin: Liszki, Zabierzów, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce.
 7. Stowarzyszenie Korzkiew ul. Jana Chrzciciela 11
32-088 Korzkiew
 KRS 0000349262
kontakt@stowarzyszeniekorzkiew.plwww.stowarzyszeniekorzkiew.pl
Inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej, opiekuńczej i wychowawczej wraz z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, podejmowanie lokalnych działań, środków w zakresie propagowania kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji z uwzględnieniem rewaloryzacji lokalnych zabytków, podejmowanie działań mających na celu integrację i aktywizację mieszkańców.
8. Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Parkowego ul. Kanadyjska 52E
32-087 Zielonki
KRS 0000349438
portal42@gmail.com
Wspieranie mieszkańców osiedla parkowego w zarządzaniu nieruchomościami stanowiącymi ich współwłasność.2. podnoszenie jakości funkcji mieszkalnej osiedla parkowego.3. prezentowanie organom władzy publicznej postulatów i propozycji mieszkańców osiedla parkowego związanych z funkcjonowaniem osiedla parkowego i jego otoczenia.4. utrzymywanie estetyki osiedla parkowego i ładu na jego terenie.5. ochrona środowiska naturalnego na terenie osiedla parkowego i w jego otoczeniu.6. propagowanie dobrosąsiedzkich norm współżycia społecznego.7. integracja mieszkańców osiedla parkowego.8. propagowanie idei ochrony środowiska na terenie oraz w otoczeniu osiedla parkowego.
9. Stowarzyszenie Moje Zielonki ul. Zielone Jary 42
32-087 Zielonki
KRS 0000360780 Integrowanie lokalnej społeczności, rozbudzanie patriotyzmu lokalnego.2. działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców gminy zielonki.3. realizowanie idei “małej ojczyzny” i “społeczeństwa obywatelskiego”.4. działalność opiniodawcza i opiniotwórcza w zakresie spraw dotyczących gminy zielonki oraz gmin sąsiadujących i miasta Krakowa, a w szczególności spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym,rozwojem systemu komunikacji drogowej, w tym budową północnej obwodnicy Krakowa, a także ochroną środowiska.
10. Stowarzyszenie Muzyczna Korzkiew ul. Biała Góra 34
32-088 Januszowice
KRS 0000469309
festiwal@muzycznakorzkiew.pl
www.muzycznakorzkiew.pl
Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze artystycznym i oświatowym znoszenie barier w dostępie do dóbr kultury w szczególności w środowiskach wiejskich i mających ograniczony dostęp do tych zasobów.
11. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Lokalnego ul. Św. Floriana 1
32-087 Wola Zachariaszowska
 KRS 0000004534
spwola@poczta.onet.pl
tel. 12 419 41 04
Działanie na rzecz rozwoju edukacji służących miejscowej społeczności, wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi: Wola Zachariaszowska, Górna Wieś, Garliczka, Garlica Duchowna, Michałowice.
12. Stowarzyszenie Perła Pękowic ul. Ojcowska 13
32-087 Pękowice
 KRS 0000401086
roma.toft@gmail.com
tel. 608 657 531
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez m.in. zarządzanie terenami i obiektami sportu i rekreacji, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, działania o charakterze edukacyjnym dla dzieci i dorosłych, działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży.
13.  Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Owczarach ul. Kasztanowa 20
32-088 Owczary
 KRS 0000141517
dpsowczary@poczta.onet.pl
tel. 12 419 40 86
Pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych w kraju jak i za granicą z przeznaczeniem na realizację celów statutowych.
Podejmowanie działań w kierunku pełnej integracji mieszkańców Domu ze środowiskiem lokalnym.
Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych.
Współpraca, wymiana kontaktów i doświadczeń pomiędzy organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi dostępnymi sposobami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
14. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116
32-087 Zielonki
 KRS 0000048345
zielonki@zielonki.pl
www.srgz.zielonki.pl
tel. 12 285 08 50 wew. 205
Dążenie do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju społeczno – gospodarczego i kulturalnego gminy Zielonki poprzez inicjowanie, rozwijanie, realizowanie, propagowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw aktywizujących społeczność lokalną, w tym działań organów samorządu, umacnianie samorządności lokalnej, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie wiedzy społeczeństwa w zakresie ekonomii, edukacja dzieci i dorosłych, upowszechnianie wiedzy o kulturze, historii i działalności samorządowej, działalność charytatywna, udzielanie pomocy  w szczególności osobom niepełnosprawnym i osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, promocja i organizacja wolontariatu.
15. Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej „Zachariasz” ul. ks. Jana Michalika 2a,
32-087 Zielonki
 KRS 0000037645 zachariasz1@op.pl
tel. 12 665 10 47
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie przemian w świadomości społecznej oraz budowanie społeczeństwa otwartego na integrację i samopomoc. Naszą misją jest promocja relacji ludzi zdrowych z osobami niepełnosprawnymi lub zagrożonymi patologiami społecznymi. Pragniemy budować partnerskie związki pomiędzy różnymi uczestnikami wspólnego życia. Zmianę w postawach społeczeństwa wobec niepełnej sprawności, fizycznej lub umysłowej, jak i tej uwarunkowanej tzw. “niezaradnością życiową”, uważamy za zasadniczy warunek powodzenia dziejących się na naszych oczach przemian. Dążymy do zagwarantowania osobom i ich rodzinom profesjonalnej pomocy z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji, która wykorzystując wszystkie szanse rozwojowe osoby potrzebującej, zwiększy możliwość jej niezależnego i samodzielnego życia. Wypełnione luki pomiędzy możliwościami jednostek a wymaganiami życia społecznego jest zależne w znacznym stopniu od działań samych zainteresowanych oraz ich rodzin oraz przyjaciół.
 16. Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Szerokie Horyzonty ul. C12 nr 11
32-086 Węgrzce
 KRS 0000581522
kontakt@szerokiehoryzonty.org.pl(tymczasowo zamknięte)
Propagowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych
17. Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Batowicach ul. Matejki 24
Batowice 1
32-086 Batowice
KRS 0000093543
dpsbatowice@interia.pl
tel. 12 285 70 71
Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Batowicach, niesienie pomocy osobom potrzebującym,
pozyskiwanie środków na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Batowicach, rozwijanie i propagowanie przez Towarzystwo inicjatyw, postaw i działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
18. Krakowski Klub Agility „KRAK AGILITY TEAM” ul. B4, nr 67
32-086 Węgrzce
KRS 0000664561 Propagowanie idei sportów kynologicznych oraz rozwijanie wiedzy i umiejętności poprzez organizację szkoleń, warsztatów, różnego typu form aktywnego wypoczynku. Propagowanie jeździectwa, rozwijanie wiedzy i umiejętności poprzez organizację szkoleń, warsztatów, różnego typu form aktywnego wypoczynku (np. skoki, ujeżdżanie, jeździectwo naturalne, rajdy). Aktywizacja osób zamieszkujących tereny wiejskie, pogłębiająca wiedzę i umiejętności z zakresu szkolenia, opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania przemocy wobec nich. Kształtowanie i propagowanie właściwego i humanitarnego stosunku do zwierząt. Edukacja z zakresu wiedzy na temat właściwej opieki, pierwszej pomocy, pielęgnacji, żywienia, rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej zwierząt oraz weterynarii.
19. Koci Patrol ul. A9 13
32-086 Węgrzce
tel. 794 533 194 – ochrona zwierząt
– edukacja ekologiczna
20. Koalicja dla Gminy Zielonki ul. Na Ogrody 31
32-087 Zielonki
KRS 0000761243 – wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego gminy zielonki.

– wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności.

– budowanie koalicji na rzecz szeroko rozumianego rozwoju gminy zielonki.

– aktywizacja środowisk lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

– podejmowanie działań mających na celu integracje i aktywizacje mieszkańców.

– animowania działań wspólnot lokalnych.

– stworzenia płaszczyzny współpracy organizacji pozarządowych i samorządowych.

– prowadzenie działań związanych z ochrona promocja zdrowia.

– inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej opiekuńczej i wychowawczej wraz z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu.

– rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży.

– wspieranie rozwoju lokalnej infrastruktury ekologicznej oraz ochrona dziedzictwa przyrody.

– podejmowanie działań w zakresie inicjowania, opiniowania, planowania i realizacji inwestycji w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

– prowadzenie samodzielnie lub wspólnie z samorządem oraz innymi podmiotami gospodarczymi działań mających zapewnić porządek i bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

– podejmowanie lokalnych działań, środków w zakresie propagowania kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji z uwzględnieniem rewaloryzacji lokalnych zabytków.

– niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin.

– działalności charytatywna poprzez niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym posiadającym upośledzenia umysłowe jak i fizyczne, wrodzone i nabyte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Menu
 
25 września 2022
Skip to content