Skip to main content
search
Aktualności

15 stycznia 2024 r. – termin składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego, nagrody sportowej i wyróżnienia sportowego

By 11 stycznia 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 11 stycznia 2024 przez AO

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr IX/73/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród sportowych i wyróżnień sportowych gminy Zielonki oraz Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr LVI/94/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku zmieniająca Uchwałę Nr IX/73/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród sportowych i wyróżnień sportowych gminy Zielonki informujemy, że sportowcy będący mieszkańcami gminy Zielonki, osiągający wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach sportowych mających priorytetowe znaczenie dla gminy Zielonki, mogą raz w roku złożyć wniosek o przyznanie wsparcia finansowego w postaci stypendium sportowego, nagrody sportowej i wyróżnienia sportowego wg. odpowiedniego wniosku.

Wymagana dokumentacja:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego, nagrody sportowej, wyróżnienia sportowego gminy Zielonki.
 2. Dokumentacja potwierdzająca osiągnięty wynik sportowy:
  a) zaświadczenie wydane przez klub sportowy z wyszczególnionymi wynikami sportowymi zawodnika, w przypadku gdy zawodnik jest członkiem klubu sportowego,
  b) oryginał lub kopia otrzymanego dyplomu potwierdzona przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku braku otrzymania przez zawodnika dyplomu, zaświadczenie wydane przez organizatora zawodów o uzyskaniu miejsca w danych zawodach sportowych.
 3. Dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie gminy Zielonki tj. jeden z poniższych dokumentów:
  a) oryginał pierwszej strony PIT za rok poprzedni poświadczony przez właściwy urząd Skarbowy w Krakowie (czyli zawierający prezentatę, pieczątkę urzędu) lub w przypadku rozliczenia zeznania PIT przez internet, wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) z wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO lub
  b) oryginał formularza ZAP – 3 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem w roku poprzednim lub bieżącym), poświadczony przez właściwy Urząd Skarbowy w Krakowie (czyli zawierający prezentatę, pieczątkę urzędu), w którym wskazano obszar gminy Zielonki jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego. Dotyczy to również zawodnika lub rodzica/opiekuna prawnego – wnioskodawcy, który nie pracuje lub jest pełnoletnią osobą uczącą się lub
  c) zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy, potwierdzające fakt złożenia w roku poprzednim stosownego zeznania podatkowego, w którym wskazano obszar gminy Zielonki jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego lub
  d) dokument potwierdzający opłatę za rok poprzedni lub bieżący podatku rolnego lub łącznego zobowiązania podatkowego w gminie.
Close Menu
 
22 lipca 2024
Skip to content