Skip to main content
search
Północna Obwodnica Krakowa

GŁOS W SPRAWIE PÓŁNOCNEJ OBWODNICY Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król

By 6 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 sierpnia 2013 przez admin

W codziennej pracy samorządowej bardzo często spotykam się z pytaniami o tzw. „północną obwodnicę Krakowa”, dla której korytarz jest wyznaczony od ponad 40 lat. Dla gminy Zielonki rozstrzygnięcie  tego problemu jest bardzo ważnym ogniwem w dalszym pomyślnym rozwoju naszej wspólnoty samorządowej. Problemem, którego rozwiązanie nie leży w naszej gestii i możliwościach finansowych.

 

5 października w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się druga, po majowej, prezentacja poprawionej koncepcji wariantów przebiegu obwodnicy. Przedstawiony przez autorów opracowania materiał koncepcyjny niewiele różnił się od poprzedniego. Prowadzący spotkanie wicemarszałek Roman Ciepiela oraz zastępca prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel wyrażając swoje stanowisko podkreślili, że najbardziej optymalnym  lokalizacyjnie, społecznie i środowiskowo, jest koncepcja przebiegu drogi w istniejącym od ponad 40 lat korytarzu i najniższą dopuszczalną klasą drogi  „główną przyspieszoną” (GP).
Osobiście podczas spotkania podkreśliłem, że:
• jest to opinia przybliżona do stanowiska organów gminy Zielonki wyrażonego w projekcie studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy, lokalizującego trasę północnej obwodnicy w korytarzu – wariant W1,
• dopuszczenie możliwości budowy drogi w klasie głównej przyspieszonej (nie tylko S – ekspresowej, czy A – autostradowej), dość istotnie zbliża nasze stanowiska, tym bardziej, że projektanci podkreślili, iż krótkie rozwiązania tunelowe są w kosztach porównywalne z kosztami budowy na powierzchni,
• jeśli uwarunkowania pozyskania środków dla Małopolski na realizację drogi określają najniższą kategorię „głównej przyspieszonej” (GP), to w interesie całego aglomeracyjnego układu komunikacyjnego należy rozmawiać i dopracować szczegóły przebiegu i takie rozwiązania, by był zapewniony również interes gminy Zielonki, jej mieszkańców i mieszkańców innych gmin leżących na północ od Zielonek, którym ta droga również powinna służyć i pomóc w codziennej komunikacji np. w dotarciu do pracy w mieście.
 Nasze oczekiwania dotyczą: preferencji krótkich rozwiązań tunelowych przy  przekroczeniu wzgórz i dolin rzek Białuchy, Bibiczanki, Rozrywki i Dłubni,  aby  zniwelować do minimum niekorzystne oddziaływanie na środowisko  oraz  zapewnienia 3 – 4 połączeń z głównymi promieniście biegnącymi do  Krakowa głównymi szlakami komunikacyjnymi: z drogą wojewódzką 794,  drogą krajową E7,  dwoma głównymi drogami powiatowymi, po to by  wyeliminować zbyt duży ruch samochodowy na alternatywnych drogach  niższych kategorii – gminnych i  pozostałych powiatowych, co przecież dzisiaj  obserwujemy.
Pan Krzysztof Adamczyk, pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa zdecydowanie opowiadał się za klasą „S” (ekspresową) dla projektowanej drogi. Warto podkreślić, iż wówczas jedyny proponowany skuteczny węzeł przejmujący ruch pojazdów z terenu gminy i pozostałych gmin położonych na północ od Krakowa zostanie zlokalizowany w Węgrzcach i dotyczyć ma drogi krajowej E7, a drugi proponowany węzeł ulokowano na granicy Zielonek i Toń, w miejscu do którego nie projektuje się i nie planuje się przy budowie obwodnicy wykonać połączenia z drogą wojewódzką 794. W efekcie sytuacja na drodze wojewódzkiej 794, zbierającej ruch z terenów położonych na północ od Krakowa, nie zostanie rozwiązana i będzie się nadal pogarszać. Ta opinia musi więc budzić mój zdecydowany sprzeciw.
 Często podkreślałem, że obwodnica powinna być drogą zapewniającą połączenia komunikacyjne z promieniście biegnącymi do Krakowa głównymi ciągami komunikacyjnymi (drogą wojewódzką 794, drogą krajową E7, głównymi drogami powiatowymi w Zielonkach, Węgrzcach, Batowicach), czyli winna mieć kategorię G – drogi głównej (podobna do trasy Kraków – Myślenice), po 2 pasy dla każdego z kierunków ruchu z pasem rozdzielającym i pasem pod budowę za 10, 20, może 30 lat, transportu szynowego; jeśli ma biec w korytarzu przez Zielonki, to koniecznie z sugestią rozwiązania tunelowego. Zdania swego nie zmieniłem. Jeśli jednak uwarunkowania możliwości finansowania przedsięwzięcia z budżetu centralnego określają minimalną kategorię drogi jako GP – głównej przyspieszonej, to w interesie całej Małopolski, ale również i naszej gminy, należy podjąć działania uszczegóławiające ostateczną wersję rozwiązań drogowych w wariancie W1. Warto dodać, iż lokalizacja 3 – 4 połączeń obwodnicy z głównymi ciągami komunikacyjnymi po jej stronie północnej i południowej daje możliwości zorganizowania szybkiego transportu publicznego (autobusowego).
 Strony obecne na spotkaniu wyraziły wolę roboczych spotkań z projektantami. Na trzecią dekadę października zarówno projektanci jak i zlecający opracowanie koncepcji (województwo i miasto), zapowiadają proceduralne konsultacje społeczne. Zachęcam więc do śledzenia ogłoszeń i stron internetowych w tej przecież bardzo ważnej dla naszej gminy sprawie.
Kończąc, pragnę podkreślić, że problem dotyczy odcinka o długości ponad  6 km i kilkuset właścicieli gruntów i budynków. Ci właściciele i mieszkańcy mają prawo uzyskać odpowiedź na podstawowe pytania, które są mi zadawane przy każdej okazji: kto będzie zarządcą drogi?, kto będzie wykupywał nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę?, kiedy będą realizowane wykupy nieruchomości? Przecież Ci właściciele, nasi mieszkańcy, przez okres już prawie dwóch pokoleń żyjący w niepewności, mają prawo do szybkiej odpowiedzi i godziwej satysfakcji finansowej.

Bogusław Król,
wójt Gminy Zielonki

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content