Skip to main content
search
Wybory Parlamentarne 2015

INFORMACJA o możliwości zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

By 25 września 2015No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 25 września 2015 przez admin

Każdy wyborca może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę najpóźniej w dniu 12 października 2015r., w Urzędzie Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, w Referacie Spraw Administracyjnych, w pokoju nr 104 (parter) lub telefonicznie – tel. 12-28- 50-850, wew. 104, faksem: 12 28 50 950, email: ug@zielonki.pl .

Zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej (nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Zgłoszenie może być zatem dokonane również za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy oraz oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w Gminie Zielonki.

Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę powoduje skreślenie wyborcy ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęcie Go w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy Zielonki.

Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Gminy Zielonki pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca we wniosku zadeklarował osobisty odbiór pakietu wyborczego, pakiet ten we wskazanym terminie będzie możliwy do odebrania w Urzędzie Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, pokój 104 (parter), w godzinach pracy urzędu tj.

poniedziałek: 9.00 – 17.00
wtorek: 7.45 – 15.45
środa: 7.45 – 15.45

czwartek – dzień wewnętrzny (czynny tylko dziennik podawczy urzędu)
piątek: 7.45 – 15.45

Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich lub zespołach domów studenckich, a ponadto wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania. W przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, wyborcy temu zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego, chyba że zwrócił on pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

Close Menu
 
3 grudnia 2023
Skip to content