Skip to main content
search
Wybory Parlamentarne 2015

INFORMACJA o możliwości zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

By 25 września 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 25 września 2015 przez admin

Każdy wyborca może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę najpóźniej w dniu 12 października 2015r., w Urzędzie Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, w Referacie Spraw Administracyjnych, w pokoju nr 104 (parter) lub telefonicznie – tel. 12-28- 50-850, wew. 104, faksem: 12 28 50 950, email: ug@zielonki.pl .

Zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej (nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Zgłoszenie może być zatem dokonane również za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy oraz oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w Gminie Zielonki.

Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę powoduje skreślenie wyborcy ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęcie Go w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy Zielonki.

Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Gminy Zielonki pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca we wniosku zadeklarował osobisty odbiór pakietu wyborczego, pakiet ten we wskazanym terminie będzie możliwy do odebrania w Urzędzie Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, pokój 104 (parter), w godzinach pracy urzędu tj.

poniedziałek: 9.00 – 17.00
wtorek: 7.45 – 15.45
środa: 7.45 – 15.45

czwartek – dzień wewnętrzny (czynny tylko dziennik podawczy urzędu)
piątek: 7.45 – 15.45

Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich lub zespołach domów studenckich, a ponadto wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania. W przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, wyborcy temu zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego, chyba że zwrócił on pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

Close Menu
 
17 lipca 2024
Skip to content