Skip to main content
search
Ogłoszenia

Informacja o obwieszczeniu Wójta Gminy Zielonki w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zielonki do roku 2030”

By 28 lipca 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 28 lipca 2023 przez AW

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zielonki do roku 2030”

Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zielonki do roku 2030” wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy Zielonki (pok. nr 223) w godzinach pracy tutejszego urzędu od dnia 28 lipca 2023 r. do dnia 18 sierpnia 2023 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32 – 087 Zielonki,
  • ustnie do protokołu w siedzibie tut. Urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej drogą e-mailową na adres ug@zielonki.pl

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zielonki.

Z treścią dokumentu można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminny Zielonki

Close Menu
 
22 czerwca 2024
Skip to content