Skip to main content
search
Aktualności

LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa – Procedury oceny i wyboru operacji oraz kryteria wyboru operacji

By 29 grudnia 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 29 grudnia 2016 przez admin

logo KORONA maleW związku ze zbliżającym się kolejnym naborem wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (m.in. na działanie Rozwijanie działalności gospodarczej) objętego PROW 2014-2020 poniżej przedstawiamy Państwu ogólne procedury oceny i wyboru operacji oraz kryteria wyboru operacji.

Lokalna strategia rozwoju przewiduje trzy podstawowe rodzaje operacji:
a) Operacje realizowane indywidualnie przez beneficjentów innych niż LGD;
b) Projekty grantowe;
c) Operacje własne LGD.
Proces wyboru i oceny operacji odbywa się na podstawie Regulaminu Rady LGD oraz Procedur oceny i wyboru operacji.
Wspomniane procedury spełniają następujące cele i założenia:
-zachowanie w poszczególnych głosowaniach odpowiedniego parytetu tak, aby przedstawiciele władzy publicznej ani żadnej pojedynczej grupy interesu nie mieli więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji;
-bezstronność członków Rady;
-jawność procesu wyboru;
-uwzględnienie sytuacji szczególnych (np. równa ilość punktów);
-możliwość odwołania się;
-wybór najlepszych operacji z uwzględnieniem potrzeb grup szczególnie istotnych (w tym grup defaworyzowanych).
Organem kluczowym w procesie oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz grantobiorców jest organ decyzyjny LGD – Rada. Praca Rady z reguły będzie się opierać na zastosowaniu narzędzia multimedialnego: Platformy Obsługi Projektów (POP), za pomocą której prowadzony będzie cały nabór wniosków.
Procedury oceny i wyboru operacji dzielą się na następujące podstawowe etapy:
1) ogłoszenie naboru: projekt ogłoszenia przygotowuje Zarząd LGD; biuro LGD zamieszcza na stronie internetowej dokumenty konkursowe;
2) składanie wniosków w formie dokumentu elektronicznego wygenerowanego przez generator wniosków oraz w formie papierowej, wygenerowanej w systemie POP;
3) rejestrowanie wniosków przez biuro LGD;
4) wstępna weryfikacja wniosków za pomocą Kart weryfikacyjnych operacji;
5) przesłanie wniosków przez Przewodniczącego Rady do zapoznania się i ewentualnego przeprowadzenia oceny i wyboru operacji przez członków Rady;
6) ocena i wybór operacji tj.:
a) ocena zgodności operacji z LSR;
b) ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji,
c) posiedzenie Rady, na której członkowie Rady decydują w drodze głosowania, czy wybrane wstępnie operacje są zgodne z LSR i czy mogą być poddane dalszej ocenie zgodności według lokalnych kryteriów premiujących; następuje ustalenie kwot wsparcia lub wysokości premii dla poszczególnych operacji;
7) sporządzenie listy operacji (zarówno ocenionych pozytywnie jak i negatywnie) i przyjęcie jej w formie uchwały;
8) przekazanie informacji dla wnioskodawców co do decyzji odnośnie ich wniosków;
9) ogłoszenie wyników i przekazanie do Instytucji Wdrażającej wniosków o udzielenie wsparcia dla wybranych operacji.
Wszystkim wnioskodawcom (z negatywnie ocenionymi wnioskami) przysługuje odwołanie (wniesienie protestu).

Kryteria wyboru operacji
Dokonując oceny Państwa wniosków Rada opierać się będzie na tzw. lokalnych kryteriach wyboru operacji oraz kryteriach strategicznych (premiujących). Opracowane kryteria wyboru operacji mają służyć wybraniu operacji, które najpełniej będą realizować cele zdefiniowane w LSR. Kryteria zostały oparte na pracach Grupy Roboczej, która przygotowała ich propozycję na podstawie diagnozy obszaru i ludności oraz analizy SWOT. Były one także konsultowane z lokalną społecznością za pośrednictwem strony internetowej LGD. Składane w trakcie naboru wnioski będą badane według kryteriów za pomocą kart oceny wniosków, stanowiących załączniki do Procedur oceny i wyboru operacji.
Szczegółowe informacje na temat procedury oceny i wyboru oraz kryteriów wyboru operacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej (www.koronakrakowa.pl – zakładka Dotacje PROW 2014-2020 – Lokalna Strategia Rozwoju) oraz w biurze Stowarzyszenia (Raciborowice, ul. J. Długosza 36, budynek zespołu szkół-boczne wejście, nr tel. 12 346 43 12).
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

UEleaderlogo KORONA male małopolska prow      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content