Skip to main content
search
Aktualności

NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW OD 1 LIPCA 2013 R.

By 2 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 sierpnia 2013 przez admin

Od 1 lipca 2013 roku zaczynają obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów w Polsce – za odbiór odpadów od mieszkańców będą odpowiadać gminy. Nie będzie już możliwości zawierania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych indywidualnych umów na wywóz odpadów. Dlatego gmina Zielonki wybrała w przetargu firmę, która będzie odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – zostało nią Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami  w Krakowie (MPGO) w konsorcjum z Van Gansenwinkel Kraków sp. z o.o.. Cena odbioru odpadów okazała się niższa niż wstępnie szacowano, w związku z tym, na wniosek wójta, Rada Gminy Zielonki obniżyła o 2 zł od osoby stawkę opłaty za odbiór odpadów segregowanych. Segregujący odpady zapłacą więc nie 10 zł, jak pierwotnie zakładano, ale 8 zł od osoby za miesiąc. Bez zmian pozostawiono stawkę dla osób, które nie deklarują woli segregowania odpadów.

Więcej informacji na ten temat w rozwinięciu wiadomości.

Zapraszamy również do audycji na ten temat, jej zapis do pobrania pod linkiem: audycje o gminie Zielonki

 

{mosimage} 

OPŁATĘ ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ WŁAŚCICIELE POWINNI WNOSIĆ:
– gdy odpady są segregowane: liczba osób zamieszkałych x 8 zł miesięcznie*
– gdy odpady nie są segregowane liczba osób zamieszkałych x 15 zł miesięcznie*
* Z opłaty zwolnione jest trzecie i każde kolejne dziecko w danej rodzinie w wieku do 18 roku życia, jeżeli pierwsze i drugie dziecko jest również niepełnoletnie.

Opłatę należy wpłacać, bez wezwania, w terminie za każdy miesiąc do dnia 15 następnego miesiąca. Pierwszej opłaty należy dokonać do 15 sierpnia 2013 r. (opłaty można dokonać też za kilka miesięcy z góry). Opłata powinna być wnoszona przelewem na odpowiednie konto bankowe lub w kasie urzędu gminy, banku lub na poczcie. Każdemu właścicielowi zamieszkałej nieruchomości został nadany indywidualny rachunek bankowy, który zostanie doręczony wraz z książeczką opłat.

CO WAŻNE:
• Pojemniki na odpady komunalne – w dzierżawie lub własne.
Właściciele nieruchomości mogą odpłatnie wydzierżawić pojemnik na odpady komunalne od MPGO lub zakupić własny – nowy bądź używany.
Właściciele posesji obsługiwanych dotychczas przez MPO Kraków sp. z o.o. mogą zatrzymać użytkowane dotychczas pojemniki, natomiast właścicielom posesji obsługiwanych do tej pory przez inne firmy pojemniki na odpady zostaną dostarczone przez MPGO (miejsce, data i godzina powinna zostać przekazana mieszkańcom przez MPGO, zostanie też opublikowana na
www.eko.zielonki.pl, jak również na tablicach ogłoszeń w miejscowościach i przekazana poprzez parafie).
Gdyby jednak zdarzyło się, że nieruchomość pozostanie bez pojemnika MPGO deklaruje, iż za pierwszym razem odbierze też odpady w workach.
Opłata za wydzierżawienie pojemników, pobierana przez MPGO będzie wynosić:
– za pojemnik 120 l – 2,50 zł brutto miesięcznie,
– za pojemnik 240 l – 3,69 zł brutto miesięcznie,
– za pojemnik 1100 l – 8,00 zł brutto miesięcznie.
Dla ułatwienia płynnego przejścia ze starego systemu na nowy gmina pokryje koszty dzierżawy pojemników za pierwsze trzy miesiące (lipiec – sierpień – wrzesień) potem właściciel nieruchomości będzie musiał zadecydować o zakupie własnego pojemnika, lub pokrywać koszty dzierżawy pojemnika od MPGO płatne na konto firmy.
Worki do segregacji zostaną dostarczone właścicielom posesji bez dodatkowych opłat.
Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych, jak i segregowanych zostaną dostarczone mieszkańcom przez firmę odbierającą odpady, czyli MPGO do końca czerwca i opublikowane na stronie
www.eko.zielonki.pl. Dotychczasowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych i segregowanych ulegną zmianie.
Książeczki z indywidualnymi numerami kont, na które należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną dostarczone przez gminę mieszkańcom w lipcu.

Uwaga:
Osoby, które nie złożyły deklaracji odnośnie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny to uczynić niezwłocznie. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku zostanie wszczęta procedura, której skutkiem będzie naliczenie opłaty wraz z dodatkową karą finansową.

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOŻENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:
– odpady zmieszane będą odbierane: w zabudowie jednorodzinnej co dwa tygodnie, w zabudowie wielorodzinnej co tydzień;
– odpady selektywnie zbierane (papier, tworzywa sztuczne i szkło) będą odbierane: w zabudowie jednorodzinnej raz w miesiącu, w zabudowie wielorodzinnej dwa razy w miesiącu;
– odpady wielkogabarytowe (meble, sprzęt RTV, AGD) zbiórka odbędzie się dwa razy w roku, według harmonogramu określonego przez firmę MPGO (udostępnionego na stronie
www.eko.zielonki.pl i poprzez ogłoszenia);
– zużyte opony odbierane będą raz w roku z punktów wskazanych przez gminę Zielonki i podanych do publicznej wiadomości poprzez stronę
www.eko.zielonki.pl i ogłoszenia;

SEGREGACJA:
Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie naszej gminy pozostaną bez większych zmian. Dla zabudowy jednorodzinnej do zbierania posegregowanych frakcji odpadów nadal będą to worki z folii przezroczystej. W zabudowie wielorodzinnej i szeregowej możliwe są także pojemniki zbiorcze.
Oznakowania kolorystyczne worków dla poszczególnych frakcji odpadów:
kolor niebieski
– papier i tektura,
kolor żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach), puszki metalowe i aluminiowe,
kolor zielony – opakowanie szklane białe i kolorowe,
kolor brązowy – odpady zielone, ulegające biodegradacji. Odpady zielone można też kompostować w przydomowych kompostownikach.
Uznaje się, iż selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest wtedy, gdy w okresie miesiąca:
– z nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby wysegregowany zostanie przynajmniej jeden pełny worek z niezależną frakcją odpadów zbieranych selektywnie,
– z nieruchomości zamieszkałej przez 3-4 osoby wysegregowane zostaną co najmniej dwa worki niezależnej frakcji odpadów zbieranych selektywnie,
– z nieruchomości zamieszkałej przez 5 i więcej osób – wysegregowane zostaną co najmniej trzy worki odpadów zbieranych selektywnie.
Zasady prawidłowej segregacji w gminie Zielonki dostępne są na stronie internetowej
www.eko.zielonki.pl.

Dodatkowo na terenie gminy zostały zlokalizowane dwa MOBILNE PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW w:
– Węgrzcach,
teren przy boisku sportowym (była oczyszczalnia ścieków),
– Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście (na granicy z Trojanowicami), obok sklepu Lewiatan (wjazd przed przystankiem autobusowym).
Czynne będą w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada w soboty, w godzinach od 12.00 do 17.00.
Zbierane tam będą, bez dodatkowych opłat:
odpady zielone ulegające biodegradacji (skoszona trawa, liście) – pierwszy worek na odpady zielone zostanie nieodpłatnie dostarczony, każdy kolejny będzie można otrzymać w Mobilnym Punkcie i referacie gospodarki komunalnej UG;
metale,
– wielkogabaryty,
– zużyte opony,
– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
– odzież i tekstylia,
– jak również odpady segregowane
(papier, tworzywa sztuczne i szkło), jeśli zaistnieje taka potrzeba.
Oddawać można tam również, za dodatkową opłatą:
odpady budowlane i rozbiórkowe, które należy zbierać w workach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów i przekazać je firmie wywozowej. Można też zamówić odbiór tychże odpadów bezpośrednio z posesji u MPGO.

INNE ODPADY:
– przeterminowane i nieużyteczne leki odbierane będą z aptek: w Zielonkach przy ul. Krakowskie Przedmieście, na os. Łokietka i w Węgrzcach; gabinetów lekarzy rodzinnych w: Batowicach, Brzozówce;
– zużyte baterie i małogabarytowe akumulatory odbierane będą z budynków użyteczności publicznej: zespołów szkół w Bibicach, Korzkwi, Woli Zachariaszowskiej i Zielonkach oraz budynku Urzędu Gminy.

Kontakt:
Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Zielonkach,
ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki, e-mail:
eko@zielonki.pl, tel.: 12 2850 850 wew. 312, 316.
Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Krakowie, Biuro Obsługi Klienta: ul. Nowohucka 1, Kraków, e-mail:
bok@mpgo.krakow.pl, tel. 12 34 00 404.

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content