Skip to main content
search
Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Zielonki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki w ramach podjętych działań naprawczych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr V/13/2019

By 23 lutego 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 23 lutego 2021 przez admin

Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ujmuje działania naprawcze, które eliminują z dokumentu zauważone przez Organ Nadzoru nieścisłości i wady, zgłoszone pismem Wojewody Małopolskiego nr WN-II.4100.691.2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku w/s wątpliwości co do zgodności z prawem zapisów podjętej Uchwały Nr  XXXVIII/34/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 kwietnia 2018 roku. Procedura naprawcza dotyczy:

  • korekty przebiegu granicy Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Bosutów w części graficznej;
  • korekty przebiegu granic złóż kruszyw naturalnych  Przybysławice i Przybysławice II w części graficznej;
  • korekty  wysokości   powierzchni ograniczającej  wysokość zabudowy dla nowej drogi startowej Lotniska Kraków Balice  z 388,00 metrów  n.p.m. do 388,62 metrów  n.p.m., w części graficznej i tekstowej.

Link do ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zielonki

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content