Skip to main content
search
Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych pn. “Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Zielonki”

By 16 kwietnia 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 16 kwietnia 2019 przez admin

Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. “Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Zielonki”.
Celem konkursu jest uświadomienie mieszkańcom ich roli w dbaniu o środowisko oraz motywowanie do aktywności na rzecz jego ochrony i kształtowania właściwych postaw proekologicznych poprzez: edukację ekologiczną, wydarzenia edukacyjno-animacyjne, prezentacje, warsztaty, gry terenowe, filmy, poradniki, akcje proekologiczne, konkursy, opracowania, analizy, wystawy wraz z katalogami itp.

    1.  W ramach konkursu wspierane będą zadania z zakresu:

    a) poprawy jakości powietrza,
    b) zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, w szczególności odpadów zielonych,
    c) poprawy jakości i zwiększenia segregacji odpadów komunalnych,
    d) właściwej opieki nad zwierzętami domowymi i gospodarskimi,
    e) promocji produktów lokalnych oraz ekologicznych metod ich produkcji,
    f) ograniczenia szybkiego odpływu wód powierzchniowych (poprawy retencji wód opadowych).
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania w ramach konkursu wynoszą 32 000,00 zł.
Oferty mogą być składane do wyczerpania środków finansowych, w terminie do 6 maja 2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: nie później niż w ciągu 60 dni od upłynięcia terminu składania ofert.
Termin realizacji projektu: od 16 kwietnia do 31 grudnia 2019 r. przy czym ze środków dotacji pokrywane mogą być wydatki na realizację zadania poniesione najwcześniej od daty podpisania umowy.
Szczegółowe informacje dot. ogłoszonego konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, który jest załącznikiem do zarządzenia Wójta Gminy Zielonki nr 85/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. “Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Zielonki”.

– Zarządzenie Wójta Gminy Zielonki nr 85/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. “Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Zielonki”. – pobierz plik (*.pdf)
– Regulamin Konkursu – pobierz plik (*.pdf)
– Uchwała NR XLIII/145/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. – pobierz plik (*.pdf)
Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Zielonki,  ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki
w poniedziałki w godzinach 9.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00
lub
za pośrednictwem poczty z dopiskiem:
KONKURS pn. “Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Zielonki”.
na adres korespondencyjny:
Urząd Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki
O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego Konkursu.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Referatu Organizacyjno – Prawnego Urzędu Gminy Zielonki:
Kontakt: tel. 12-285-08-50 wew. 212, lub 506 e-mail: ngo@zielonki.pl
Dokumenty do pobrania dla osób zamierzających składać oferty w ramach ogłoszonego konkursu:
1) Wzór oferty – pobierz plik
2) Oświadczenie o nieubieganiu się o inne dotacje z budżetu Gminy Zielonki – pobierz plik
3) Wzór umowy – pobierz plik
4) Oświadczenie o zgodności danych oferenta – pobierz plik
5) Wzór sprawozdania – pobierz plik

 


Z poważaniem
Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego
(-) Ryszard Krawczyk

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content