Skip to main content
search
Konsultacje społeczne

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym – konsultacje społeczne

By 12 czerwca 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 12 czerwca 2015 przez admin

Małopolski Urząd Wojewódzki informuje o odbywających się do 22 czerwca 2015 roku konsultacjach społecznych planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Plany te zawierają m.in. katalog działań służących obniżeniu ryzyka wystąpienia powodzi na danym obszarze.

Zachęcamy mieszkańców gminy Zielonki, w szczególności zamieszkałych na terenach nadrzecznych, do skorzystania z możliwości składania pisemnych uwag do ustaleń zawartych w tych dokumentach. Uwagi należy kierować do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, właściwego do ich rozpatrzenia w zakresie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy oraz do dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej w zakresie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że w planach cieki z terenu gminy Zielonki nie zostały objęte realizacją zadań przeciwpowodziowych. Gmina Zielonki od 2011 roku wnioskuje o uwzględnienie cieków na terenie gminy do programu ochrony przed powodzią dorzecza Górnej Wisły. W listopadzie 2014 roku gmina zwróciła się z wnioskiem o uwzględnienie założeń projektowanego „Wielowariantowego programu inwestycyjnego wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla cieków Aglomeracji Krakowskiej z wyłączeniem rzeki Wisły”, które określają tereny zlewni rzek Prądnik i Dłubnia, jako wymagające ochrony przed powodzią, w poddawanym obecnie konsultacjom społecznym Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły. Gmina również złoży szeroki protest o uwzględnienie jej wniosku do opracowania, dostępnego: tutaj.
Szczegółowe informacje na temat konsultacji społecznych, jak również dokumenty będące przedmiotem konsultacji, zostały opublikowane w wersji elektronicznej na stronie: www.powodz.gov.pl.

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content