Skip to main content
search
Aktualności - organizacje pozarządowe

Posiedzenie komisji konkursowej

By 2 czerwca 20235 czerwca, 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 5 czerwca 2023 przez AO

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartych konkursach pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Na podstawie § 16 ust. 2 Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. (załącznik do uchwały nr XLIV/86/2022 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.), w związku z Zarządzeniem nr 142/2023 Wójta Gminy Zielonki z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2023 oraz z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (pdf. 62,4 KB) zwołuje się posiedzenie komisji konkursowej na dzień 7 czerwca 2023 r. na godz. 14:00 na Sali Ślubów Urzędu Gminy Zielonki w Urzędzie Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki.

Porządek posiedzenia:
I. Część jawna:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Stwierdzenie kworum
  3. Informacja nt. złożonych ofert i oferentów
  4. Wnioski zapytania

II. Część zamknięta:

  1. Podpisanie przez członków komisji oświadczeń o bezstronności
  2. Ocena merytoryczna złożonych ofert
  3. Wnioski i zapytania

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Ryszard Krawczyk

 

 

Close Menu
 
22 lipca 2024
Skip to content