Skip to main content
search
Aktualności

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup środka trwałego, którym jest używane stalowe zabezpieczenie do wykopów z 2007 r.

By 30 marca 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 30 marca 2015 przez admin

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fortecznej 3, 32-086 Węgrzce, zaprasza do składania ofert na zakup środka trwałego, którym jest używane stalowe zabezpieczenie do wykopów z 2007 r., będące własnością przedsiębiorstwa.

Regulamin konkursu

1. Osoby zainteresowane zakupem będą mogły zapoznać się z przedmiotem konkursu w dniach 01-02.04.2015 r. na parkingu przedsiębiorstwa, po uprzednim zgłoszeniu się w sekretariacie.
2. Oferty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs zabezpieczenie”.
3. Oferty należy składać w sekretariacie przedsiębiorstwa do dnia 02.04.2015 r. do godz. 13:00.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 02.04.2015 r. bezpośrednio po zakończeniu zbierania ofert.
5. Komisja konkursowa dokona otwarcia ofert. Następnie, po weryfikacji spełnienia przez oferty wymogów formalnych, komisja uszereguje je według kryterium ceny. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która zaproponuje najwyższą cenę.
6. Dane jakie należy podać w ofercie to: przedmiot konkursu, imię i nazwisko lub nazwa (przy osobach prawnych także NIP, REGON, KRS), nr telefonu lub adres e-mail, proponowaną cenę, zgodę na przetwarzanie danych do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu. Oferta musi być własnoręcznie podpisana.
7. Oferty niezawierające powyższych danych nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu.
8. W przypadku pozyskania ofert zawierających identyczne ceny, zależnie od potrzeb, komisja może skontaktować się telefonicznie z tymi oferentami i zwrócić się o jednorazowe podanie nowej ceny. Jeżeli nowa cena będzie decydowała o wyłonieniu zwycięzcy konkursu, cena ta będzie wiązać przy zawieraniu umowy.
9. Przedsiębiorstwo nie będzie zwracać złożonych ofert.
10. Niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży pozostałe oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
11. Komisja zachowuje prawo do zakończenia konkursu bez wyłonienia zwycięzcy m.in. z uwagi na nieosiągnięcie przyjętej ceny minimalnej przez żadną z ofert lub niepozyskanie żadnej oferty spełniającej kryteria formalne.
12. Do zawarcia umowy kupna-sprzedaży może przystąpić wyłącznie osoba, której dane znajdują się w ofercie. Nie dopuszcza się możliwości zawarcia umowy przez pełnomocnika oferenta.
13. Zwycięzca konkursu powinien przystąpić do zawarcia umowy kupna-sprzedaży do dnia 06.04.2015 r. do godz. 15:00 w siedzibie przedsiębiorstwa.
14. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy przez zwycięzcę konkursu w powyższym terminie, przedsiębiorstwo skontaktuje się z następnym oferentem, który przedstawił drugą w kolejności najkorzystniejszą ofertę w celu zawarcia umowy. W przypadku niemożności zawarcia umowy z drugim oferentem, przedsiębiorstwo będzie się kontaktować kolejno z pozostałymi oferentami w celu skutecznego zawarcia umowy.

Close Menu
 
15 lipca 2024
Skip to content