Skip to main content
search
Wiadukt w Batowicach

Przyznano dofinansowanie na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w gminie Zielonki

By 20 lutego 20189 marca, 2022No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 9 marca 2022 przez AO

kolaż10Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał gminie Zielonki środki na dofinansowanie trzech projektów drogowych: „Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego”, „Rozwój infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg Gminy Zielonki z siecią TEN-T” oraz „Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przedmiotowe przedsięwzięcia są elementem szerszej Strategii ZIT realizowanej także w innych gminach zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska.

W ramach projektu „Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego” (mapa) nad torami kolejowymi, obok dziś zamkniętego dla ruchu, powstanie nowy wiadukt wraz z dwoma rondami oraz drogą (łącznica o długości 570 mb) prowadzącą do drogi powiatowej w okolicy firmy Gambud. Wiadukt będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz ciąg pieszo-rowerowy po 4 m z każdej strony; na rondzie i łącznicy drogowej przewidywana jest jezdnia z dwoma pasami ruchu.  
Wartość szacunkowa zadania to 18,2 mln zł, a dofinansowanie przyznane w umowie między Zarządem Województwa Małopolskiego i Gminą Zielonki zawartej 20 lutego 2018 roku stanowi kwotę prawie 5,9 mln zł. Zgodnie z umowami wkład Gminy Miejskiej Kraków wyniesie 6,9 mln zł, a Powiatu Krakowskiego 4,5 mln zł. Gmina Zielonki wydatkuje ze swojego budżetu ok. 1 mln zł.
Na roboty budowlane przewiduje się 17 miesięcy od przekazania placu budowy wykonawcy. W najbliższych dniach będzie ogłoszony przetarg na przedmiotowe zadanie.

Projekt „Rozwój infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg Gminy Zielonki z siecią TEN-T” (mapa) polega na przebudowie drogi powiatowej nr 2156K/2293K na odcinku Węgrzce – Batowice, na odcinku prawie 5 km (od ul. A10 w Węgrzcach do mostu na rzece Dłubni w Batowicach), planuje się korektę geometrii drogi, poprawę odwodnień i przebudowę nawierzchni asfaltowej. Wartość szacunkowa zadania również przewidzianego do realizacji do końca 2018 roku to 3,9 mln zł, Zarząd Województwa Marszałkowskiego na podstawie umowy z Gminą Zielonki zawartej 15 lutego 2018 roku przyznał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 2,8 mln zł. Beneficjent – gmina Zielonki – poniesie koszt 1,1 mln zł, zadanie jest realizowane w partnerstwie z Powiatem Krakowskim, który na jego realizację przeznaczy kwotę 0,6 mln zł.

Projekt „Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki” (mapa 1, mapa 2, mapa 3) polega na budowie ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż:
1.    dróg powiatowych nr 2156K/2293K na odcinku Węgrzce-Dziekanowice-Batowice;
2.    drogi powiatowej nr 2153K, tj. ul. Granicznej pomiędzy gminami Zielonki i Michałowice;
3.    dróg gminnych  ul. Krakowskiej, fragment ul. Jana Matejki, ul. Tadeusza Kościuszki obręb Bosutów.
Wykonane zostaną ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 2,5 m przy jezdni wymienionych dróg z odwodnieniem o łącznej długości około 10 km, w tym około 5 km przy drogach powiatowych. Koszt szacunkowy zadania, przewidzianego do realizacji do końca 2018 roku, to 6.5 mln zł, dofinansowanie przyznane na podstawie umowy między Zarządem Województwa Małopolskiego i Gminą Zielonki zawartej 31 stycznia 2018 roku wynosi 4,8 mln zł, beneficjent gmina Zielonki przeznaczy 1,6 mln zł. Zadanie jest realizowane w partnerstwie z Powiatem Krakowskim, który na realizację zadania wyłoży kwotę 0,6 mln zł.

Został ogłoszony przetarg (ogłoszenie) na 2 z 3 ciągów pieszo-rowerowych (ul. Graniczna w Michałowicach i ul. T. Kościuszki, ul. J. Matejki i ul. Krakowska w Bosutowie). Trzeci ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż drogi powiatowej DP 2156K będzie zawierał się w przetargu na budowę wiaduktu, który niebawem również zostanie ogłoszony.

W ramach dodatkowej puli środków ZIT przygotowywane jest też do realizacji zadanie dotyczące budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi gminnej w Garliczce (rozjazd do Woli Zachariaszowskiej) do Owczar wzdłuż ul. Gajowej. Koszt zadania około 2,2 mln zł przy środkach UE 1,85 mln zł i budżetu gminy Zielonki na poziomie 0,33 mln zł.
Red.

dron wiaduktj
Dron 2017 093j
Dron Natywne 2017 089j

loga

Close Menu
 
25 lutego 2024
Skip to content