Skip to main content
search
Projekty zrealizowane POKL

Realizacja projektu pn.: “e-Urząd – szybko, sprawnie, skutecznie. Wsparcie elektronicznej administracji w Gminach: Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś, Czernichów, Igołomia – Wawrzeńczyce, Iwanowice”

By 20 lutego 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 20 lutego 2015 przez admin

Gmina Zielonki wraz z gminami Michałowice, Wielka Wieś, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych wybranym w drodze konkursu – firmą F5 Konsulting Sp. z o. o. z Poznania przystąpiła do realizacji projektu pn.: „e-Urząd – szybko, sprawnie, skutecznie. Wsparcie elektronicznej administracji w Gminach: Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice”  w ramach Priorytetu V Działania 5.2. Poddziałania 5.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2014 – 30 września 2015 roku (ze względu na to, że dofinansowanie uzyskaliśmy po złożeniu odwołania okres realizacji projektu został skrócony o 6 miesięcy, ponieważ pierwotnie miał być realizowany od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2015 roku)
Budżet całego projektu: 1 660 745,00 zł (z czego: kwota dotacji to 1 411 633,25, a wkład własny JST to 249 111,75 zł)
Budżet przypadający w ramach projektu na Gminę Zielonki: 258 047,22 (z czego kwota dotacji to 210 512,34, a wkład własny to 47 534,88 (39 910,00 – to wkład w wynagrodzeniach uczestników szkoleń i personelu projektu, a 7 624,88 to wkład w postaci pieniężnej)
Ogólnym celem projektu jest upowszechnianie świadczenia e-usług oraz podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług, podwyższenie kompetencji pracowników w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT i w procesie świadczenia tych usług. Cele te będą osiągane przez:
– uruchomienie Punktu Nadawania Profilu Zaufanego (Profil Zaufany pozwoli mieszkańcowi na elektroniczny podpis dokumentu, który będzie miał moc dokumentu podpisanego w wersji papierowej lub podpisanego elektronicznym podpisem kwalifikowanym)
– wzrost ilości korespondencji przekazywanej drogą elektroniczną, w miejsce korespondencji tradycyjnej (w Urzędzie wprowadzony zostanie elektroniczny obieg dokumentów, z którym zintegrowane będą skrzynki kierowników referatów i jednostek organizacyjnych, wdrożone zostanie kilkanaście nowych e-usług np. deklaracje podatkowe i śmieciowe będzie można składać w wersji elektronicznej dodatkowo kierownicy muszą wypowiedzieć się, które usługi wdrożymy w ten sposób, mogą to być: wnioski o zezwolenia alkoholowe, wnioski o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego itp. – pozwoli to na wzrost wymiany korespondencji elektronicznej kosztem papierowej)
– wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych za pomocą platformy ePUAP (deklaracje śmieciowe i podatkowe, wnioski o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego itp.)
– podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych (szkolenia dla pracowników)
– podniesienie świadomości obywateli oraz promocję wykorzystania elektronicznych usług publicznych (działania informacyjno – promocyjne: ulotki, foldery, informacje w gazetach i na www, spotkania z mieszkańcami)
W ramach projektu  w Gminie Zielonki zostaną wykonane następujące działania:
– upowszechnienie elektronicznych usług publicznych świadczonych przez Gminę (wykonanie i dystrybucja materiałów promocyjnych, organizacja spotkań informacyjnych nt. świadczonych e-usług i zakładania Profilu Zaufanego, przygotowanie i obsługa stanowisk informatycznych do zakładania Profilu Zaufanego, ogłoszenia o świadczonych usługach w prasie na stronie www)
– uruchomiony zostanie Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego (zakupiony zostanie sprzęt i przeprowadzone szkolenia dla pracowników)
– uruchomiony zostanie  systemu informacji podatkowej umożliwiający składanie deklaracji podatkowych za pomocą ePUAP,
– uruchomiony zostanie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami, który będzie zintegrowany z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (dokumenty z e-PUAP i w postaci elektronicznej będą przesyłane bezpośrednio do kierowników)
– uruchomiona zostanie usługa E-Urząd – wdrożenie portalu dla firm wywożących śmieci,  portalu dysponenta budżetowego, systemu do egzekucji tytułów wykonawczych (po zalogowaniu firma wywożąca odpady będzie mogła wgrać dane do naszego systemu, podatnik po zalogowaniu będzie mógł sprawdzić stan swoich zaległości podatkowych)
– przeprowadzone zostaną szkolenia dla pracowników z e-usług, bezpieczeństwa informacji, elektronicznego podpisu kwalifikowanego, zarządzania dokumentacją elektroniczną, ePUAP.

 

Close Menu
 
16 czerwca 2024
Skip to content