Skip to main content
search
Konsultacje społeczne

Sprawozdanie z konsultacji społecznych „Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.”

By 27 grudnia 2023No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 27 grudnia 2023 przez AO

Zielonki, dnia 4 grudnia 2023 roku

ROP.520.19.2023

Sprawozdanie z konsultacji społecznych „Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.”

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.” wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571). Konsultacje społeczne są przeprowadzane zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XLII/41/2010 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Zielonki Nr 277/2023 z dnia 24 października 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.”

Konsultacje odbyły się w dniach od 2 listopada 2023 r. do 16 listopada 2023 r. w formie przedłożenia pisemnych opinii, uwag, które można było przekazać do dnia 16 listopada 2023 r. Uwagi do Programu można było złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Zielonki, przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki lub drogą elektroniczną na adres ngo@zielonki.pl (decydowała data wpływu na Dziennik Podawczy lub skrzynkę elektroniczną).
W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia dotycząca konsultowanego Programu Współpracy.

W dniu 30 listopada 2023 r. Rada Gminy Zielonki zaakceptowała przedstawiony projekt i podjęła Uchwałę NR LVI/93/2023 w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.
Przedmiotowa uchwała zostanie zamieszczona do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki.

 

w z. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ mgr Arnold Kuźniarski

Close Menu
 
1 marca 2024
Skip to content