Skip to main content
search
Rodzina 500 +

Świadczenia wychowawcze 500 plus – ważne informacje i wnioski do pobrania

By 9 marca 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 9 marca 2016 przez admin

500plusWnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach. Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od kwietnia br. Po 1 lipca br. świadczenia będą wypłacane od miesiąca, w którym złożono wniosek. Pierwsze świadczenia będą przyznane na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.


Gdzie można pobrać wnioski:

Wnioski wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Gminy Zielonki www.zielonki.pl (zakładka Rodzina 500+) lub od 11 marca w siedzibie
GOPS w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 17 oraz 
w Urzędzie Gminy Zielonki a także:
Bibliotekach Publicznych:       
– Zielonki ul. Galicyjska 17 A,       
– Węgrzce ul. A3 / 1,       
– Przybysławice ul. Krakowska 37,
Ośrodkach Zdrowia       
– Zielonki ul. Galicyjska 15,       
– Brzozówka ul. Krakowska 20,       
– Węgrzce ul. A10  56,
– Batowice 124,
Szkołach       
– Zielonki ul. Ks. Jana Michalika 2,       
– Wola Zachariaszowska ul. Św. Floriana 1,       
– Owczary ul. Długa 72,
– Korzkiew 18,       
– Bibice ul. Tadeusza Kościuszki 56 A
Przedszkolach       
– Zielonki ul. Ks. Jana Michalika 2,       
– Bibice ul. Tadeusza Kościuszki 56.

Gdzie udać się z wnioskiem:
Wnioski można składać osobiście, w siedzibie GOPS tj. Zielonki ul. Galicyjska 17. W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. ośrodek będzie czynny w godzinach:
1 kwietnia w godz. od 7:45 do 19:00
2 kwietnia w godz. od 8:00 do 14:00 – sobota
4 kwietnia w godz. od 9:00  do 19:00
5 – 8 kwietnia w godz. od 7:45 do 19:00
9 kwietnia w godz. od 8:00 do 14:00 – sobota
11 kwietnia w godz. od 9:00 do 19:00
12 – 15 kwietnia w godz. od 7:45 do 19:00

W drugiej połowie kwietnia oraz w kolejnych miesiącach wnioski przyjmowane będą w stałych godzinach pracy GOPS tj. w poniedziałki od 9.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.45 do 15.45.
Wnioski można również złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE ZUS, Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl, ePUAP epuap.gov.pl/wps/portal, oraz wybranych systemów bankowych.    
       
Dla kogo świadczenie 500+  na „pierwsze dziecko”:
Świadczenie 500+ na pierwsze dziecko przysługuje rodzinom, w których dochód nie przekracza kwoty 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto na osobę, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. W obecnym okresie świadczeniowym pod uwagę brane są dochody osiągnięte za rok 2014 (pomniejszone o podatek, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne) oraz dochody nieopodatkowane np. dochód z gospodarstwa rolnego (obecnie dochód z 1 ha przel. wynosi 208,83 zł), zasiłki chorobowe z KRUS, stypendia, alimenty, diety, dochody z wynajmu i inne wymienione w ustawie.

Kogo uwzględnić w składzie rodziny:
Do składu rodziny należy wpisać osoby wspólnie zamieszkujące (małżonków, rodziców dzieci oraz zamieszkujące wspólnie i pozostające na utrzymaniu rodziny dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia (lub starsze, jeżeli legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności). W przypadku, gdy np. w rodzinie z dwójką dzieci, otrzymującej świadczenie na drugie dziecko, dziecko starsze skończy 18 lat – dziecko młodsze „staje się” dzieckiem pierwszym, a wtedy obowiązuje próg dochodowy (przy czym dziecko 18–letnie nadal może być zaliczane do składu rodziny).

Załączniki do wniosku:
W przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko wystarczy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek.
Ważne: nie trzeba załączać kserokopii aktów urodzenia oraz kserokopii dowodów tożsamości.
W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko, należy złożyć wniosek wraz z prawidłowo wypełnionymi załącznikami. Nie ma konieczności załączać zaświadczeń z urzędu skarbowego, ani z ZUS – zostaną one zweryfikowane elektronicznie przez GOPS.
Ważne: jeżeli w 2014, 2015 i 2016 roku nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodu (tj. podjęcie nowej pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskanie renty, uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku macierzyńskiego i inne wymienione w ustawie), należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten fakt (np. świadectwo pracy lub zaświadczenie o wynagrodzeniu).

W przypadku, gdy wymagane dokumenty do przyznania świadczenia wychowawczego zostały dołączone do wniosku o zasiłek rodzinny lub do wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016, nie ma konieczności dostarczania ich powtórnie. Powyższa zasada nie dotyczy oświadczeń: o wielkości gospodarstwa rolnego, o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o zryczałtowanym podatku dochodowym.  
Uwaga: złożenie wniosku w kwietniu br. nie gwarantuje, iż wypłata świadczenia nastąpi również w kwietniu. Wnioski złożone w okresie kwiecień – czerwiec br. mogą zostać rozpatrzone w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia.

UWAGA !!!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia 500+, o zakładanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat.  
Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach, ul. Galicyjska 17 w godzinach pracy ośrodka lub pod nr telefonu: (12) 627 33 13.
Infolinia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dla rodzin i opiekunów pod nr telefonu: (12) 392 15 83 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00). Pytania można również kierować na adres mailowy: rodzina500plus@malopolska.uw.gov.pl.
Infolinia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla rodzin i opiekunów pod nr telefonu: (22) 529 06 68
WAŻNE
W przypadku osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze 500+ na pierwsze i kolejne dziecko do wniosku należy dołączyć oświadczenie ogólne a także oświadczenia: o gospodarstwie rolnym  oraz o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym wszystkich pełnoletnich osób wliczanych do składu rodziny. W sytuacji gdy członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej do wniosku dołącza również oświadczenie o zryczałtowanym podatku dochodowym.
W przypadku osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze 500+ na drugie i kolejne dziecko  do wniosku załączają jedynie oświadczenie ogólne.
Ponadto w sytuacjach indywidualnych mogą być wymagane inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego np. kserokopie wyroków sądowych (alimenty, rozwód, separacja), dokumenty dotyczące uzyskania lub utraty dochodu itp.
WZÓR WYPEŁNIONEGO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ NA PIERWSZE I KOLEJNE DZIECKOpobierz plik (pdf)  
WZÓR WYPEŁNIONEGO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ NA DRUGIE  I KOLEJNE DZIECKOpobierz plik (pdf) 

Wnioski do pobrania:
Wniosek – pobierz plik (plik pdf) 
Załączniki:
Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowympobierz plik (pdf) 
Oświadczenie o gospodarstwie rolnympobierz plik (pdf)  
Oświadczenie o zryczałtowanym podatku dochodowympobierz plik (pdf) 
Oświadczenie ogólnepobierz plik (pdf) 

Źródło:
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – pobierz plik (pdf)  
Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze – pobierz plik (pdf) 

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content