Skip to main content
search
Północna Obwodnica Krakowa

Zawiadomienie w sprawie wydanych decyzji nt. północnej obwodnicy Krakowa

By 26 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 26 sierpnia 2013 przez admin

Działając na podstawie:
– art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 roku, poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ, zawiadamiam strony,
– art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ, zawiadamiam społeczeństwo,

 

że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 14 grudnia 2012 roku, znak OO.4200.21.2011.AW, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa północnej obwodnicy Krakowa”, zostało zakończone  wydaniem:
1) Decyzji z dnia 20 sierpnia 2013 roku, znak: DOOŚ-oa.4200.2.2013.mc.15, uchylającej zaskarżoną decyzję w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia – pobierz plik (*.pdf) oraz
2) Decyzji z dnia 20 sierpnia 2013 roku, znak: DOOŚ-oa.4200.2.2013.mc.16, umarzającej postępowanie odwoławcze – pobierz plik (*pdf) 

z upoważnienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Zastępca Dyrektora Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko
(-) Joanna Zarzecka

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content