Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zawiadomienie – Wyborcze Zebranie Wiejskie Sołectwa Węgrzce

By 9 października 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 9 października 2013 przez admin

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie § 15 Statutu sołectwa (załącznik do uchwały nr XIV/93/2007 Rady Gminy Zielonki
z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Zielonki /Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2008 r. Nr 59, poz. 432/)

Wójt Gminy Zielonki zwołuje na dzień 27 października 2013 r. (niedziela) o godzinie 17:00 wyborcze Zebranie Wiejskie Sołectwa Węgrzce, które odbędzie się w Domu Kultury przy ul. A3 nr 1 (obok OSP w Węgrzcach).

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.

 2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.

 3. Zapoznanie się i przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.

 4. Złożenie sprawozdania z działalności sołtysa w kadencji 2009-2013.

 5. Wybór sołtysa.

 6. Wybór rady sołeckiej.

 7. Zatwierdzenie budżetu sołectwa na 2014 rok.

 8. Sprawy bieżące, wnioski i zapytania.

 9. Zamknięcie zebrania.

Uwaga!

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) mają pełnoletni mieszkańcy sołectwa Węgrzce, zameldowani na pobyt stały lub czasowy, a także mieszkańcy zamieszkujący sołectwo z zamiarem stałego pobytu, którzy złożą w dniu wyborów stosowne oświadczenie.

Prosimy o przybycie na zebranie z dowodem osobistym!

 

Wójt Gminy Zielonki

                                                                (-) Bogusław Król

 

Zgodnie z § 10 Statutu sołectwa:

 1. Do obowiązków sołtysa należy organizacja pracy rady sołeckiej i zebrania wiejskiego, kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa oraz reprezentowanie mieszkańców sołectwa.

 2. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:

 1. reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec rady gminy, wójta i gminnych jednostek organizacyjnych,

 2. zwoływanie, przygotowanie i prowadzenie zebrań wiejskich,

 3. zwoływanie i organizacja prowadzenia posiedzeń rady sołeckiej,

 4. przygotowanie projektów uchwał zebrania wiejskiego,

 5. przygotowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych wydatków sołectwa,

 6. wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,

 7. nadawanie odpowiedniego biegu uchwałom zebrania wiejskiego,

 8. realizacja planu rzeczowo-finansowego wydatków sołectwa, w zakresie określonym niniejszym statutem,

 9. składanie sprawozdania z wykonania rocznego planu rzeczowo-finansowego wydatków sołectwa,

 10. składanie na zebraniu wiejskim sprawozdania ze swojej działalności oraz z działalności rady sołeckiej,

 11. zarządzanie mieniem gminnym sołectwa oraz mieniem komunalnym przekazanym sołectwu,

 12. zapewnienie sprawnego obiegu informacji między organami gminy, sołectwa a mieszkańcami,

 13. działanie stosowne do wskazań zebrania wiejskiego, rady gminy i wójta,

 14. wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie,

 15. uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez wójta,

 16. uczestniczenie w sesjach rady gminy,

 17. pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku,

 18. kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa z zakresu administracji publicznej,

 19. wydawanie na podstawie odrębnego upoważnienia decyzji, postanowień i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 20. opiniowanie w zakresie wskazanym przez wójta, wniosków mieszkańców sołectwa o udzielenie ulg i zwolnień z podatków i opłat stanowiących dochody gminy,

 21. współdziałanie z organami gminy w zakresie przeprowadzania konsultacji społecznych,

 22. występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji jego zadań,

 23. kierowanie lub ścisła współpraca ze służbami prowadzącymi akcję pomocy w sołectwie w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych, w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń wójta,

 24. współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań,

 25. umieszczanie flagi państwowej na budynkach gminnych w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń,

 26. organizowanie spotkań radnych gminy i wójta z mieszkańcami sołectwa oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,

 27. udział w odbiorach robót finansowanych z budżetu gminy na terenie sołectwa,

 28. prowadzenie dokumentacji sołectwa i jego majątku, posiedzeń jego organów i rady sołeckiej,

 29. wykonywanie innych zadań, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania sołectwa.

Zgodnie z § 2 uchwały nr XII/77/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 4 października 2007 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Zielonki:

Obowiązki przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysa) określa:

 1. statut sołectwa, w tym między innymi:

 1. wywiązywanie się przez sołtysa z obowiązków wynikających ze statutu,

 2. uczestnictwo sołtysa w sesjach rady gminy,

 3. uczestnictwo sołtysa w naradach (spotkaniach) każdorazowo zwoływanych przez wójta,

 4. prawidłowe sprawowanie opieki nad przekazanym sołectwu mieniem komunalnym zgodnie z zapisami statutu

 1. oraz ponadto:

 1. terminowe wywieszanie ogłoszeń i dbałość o aktualność informacji prezentowanych na sołeckich tablicach ogłoszeniowych,

 2. współpraca z organami gminy w sprawach dotyczących członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

 3. stosowanie się do poleceń wójta wynikających z bieżącej działalności gminy na rzecz mieszkańców.

SZANOWNI PAŃSTWO,

Strona www Gminy Zielonki umożliwia przekazywanie ważnych wiadomości mailem lub sms – em dotyczących np. planowanych przerw w dostawie prądu, awarii, zamknięcia dróg, czy też planowanych wydarzeń kulturalnych. Jeżeli wyrażacie Państwo zgodę na otrzymywanie takich wiadomości wysyłanych przez UG Zielonki, prosimy wpisać swój adres mailowy. Podanie nazwy miejscowości pomoże, by do Państwa dotarły informacje, które interesują mieszkańców konkretnej miejscowości.

Mail:……………………………………………………………………

nr tel. (opcjonalnie)………………………………………………

miejscowość…………………………………………………………

Imię i nazwisko (opcjonalnie)…………………………………

Dane można przesłać mailem na adres: r.krawczyk@zielonki.pl

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content