Skip to main content
search
Zbiorniki przeciwpowodziowe

Zbiorniki przeciwpowodziowe – alternatywna propozycja gminy Zielonki

By 8 kwietnia 20216 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 marca 2022 przez AO

Zbiornik Pradnik koncepcja gmina ZielonkiAktualizowane Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (aPZRP), za których przygotowanie odpowiada Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, przewidują na terenie gminy Zielonki powstanie trzech suchych zbiorników przeciwpowodziowych na ciekach: Prądnik, Garliczka i Sudół Dominikański. Najbardziej kontrowersyjny jest zbiornik na rzece Prądnik, usytuowany na terenie miejscowości: Pękowice, Trojanowice, Zielonki (gm. Zielonki) i Giebułtów (gm. Wielka Wieś), w km 13+340 rzeki oznaczony W_GZW_955.

Gmina Zielonki zleciła opracowanie niezależnej eksperckiej analizy alternatywnych rozwiązań, przedstawionych w dokumencie pod nazwą „Wariantowa analiza …”, który został udostępniony. Proponowane przez gminę Zielonki rozwiązania przedstawiają na rzece Prądnik połączone dwa kaskadowe suche zbiorniki, których granice ograniczają się wyłącznie do terenów rolnych wyznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego, w przeciwieństwie do zbiornika z aPRZP kolidującego z 95 budynkami i infrastrukturą. Gminny dokument zawiera trzy wariantowe rozwiązania, konieczne ze względu na spełnienie wymogów formalnych, rekomendowany do realizacji jest wariant 2.

Gmina Zielonki rozumiejąc konieczność oraz potrzebę retencji wody i likwidacji zagrożenia powodziowego zaproponuje Wodom Polskim w trybie konsultacji społecznych aPZRP to zamienne rozwiązanie. Suche zbiorniki na ciekach Prądnik i Garliczka zaproponowane przez gminę mają za zadanie spłaszczanie wezbrań wód w miejscowości Zielonki w rejonie ulic: Bankowej, ks. A. Zięby, W. Baranówny, Rzyczyska, dr. F. Grochowalskiego oraz rejonie Podskala, występujących głównie po nawalnych opadach burzowych w górnym biegu rzeki Prądnik.

Opracowanie przygotowane na zlecenie gminy Zielonki obejmuje suche zbiorniki na Prądniku i Garliczce i nie wykracza poza teren gminy Zielonki.

Przypominamy też, że suche zbiorniki na rzece Prądnik: w km 13+340 W_GZW_955 (m. Pękowice, Trojanowice, Zielonki, Giebułtów) i w km 18+840 W_GZW (m. Prądnik Korzkiewski) zostały ujęte już w procedowanych w 2015 r. PZRP. Przeciwko zbiornikowi na Prądniku w km 13+340 W_GZW_955 (m. Pękowice, Trojanowice, Zielonki, Giebułtów) złożono wówczas blisko tysiąc protestów. Wtedy też gmina Zielonki proponowała podobne alternatywne rozwiązanie, ale nie zostało ono przyjęte.

Gmina Zielonki zleciła również opracowanie „Wariantowej analizy…” dla trzeciego zbiornika występującego w aPZRP Wody Polskie na terenie gminy Zielonki w miejscowości Węgrzce na cieku Sudół Dominikański (W_GZW_954), który ma powstać w celu zapobiegania zagrożeniu powodziowemu na terenie miasta Krakowa. Zbiornik na Sudole Dominikańskim zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie powstającej Północnej Obwodnicy Krakowa, na terenach sportowych i rolnych, obejmuje swym zasięgiem istniejący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). Korekta granic tego zbiornika dotyczyć będzie nieobjęcia PSZOK zasięgiem zbiornika. Opracowanie powinno być gotowe w maju 2021 r.

Możliwość zamiany rozwiązania proponowanego w aPZRP przez Wody Polskie na rozwiązanie przygotowane przez Gminę Zielonki wymaga Państwa indywidualnego zaangażowania, nie tylko właścicieli domów i firm usytuowanych w rejonie zbiornika na Prądniku, ale solidarnie wszystkich mieszkańców. Pozostawienie zbiorników w proponowanym w aPZRP przez Wody Polskie kształcie stoi też w kolizji z powstaniem północnego odcinka Trasy Wolbromskiej od węzła z Północną Obwodnicą Krakowa w Zielonkach do Trojanowic; oraz z planami zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Pękowice, Trojanowice, Zielonki, Garlica Murowana, Węgrzce.

Formularze zgłaszania uwag i wniosków do projektu aPZRP Prądnik, Garliczka, które należy przesłać na podany w formularzu adres.

Zbiornik Pradnik aPZRP
Zbiornik na Prądniku wg aPZPR Wody Polskie
Zbiornik Pradnik koncepcja gmina ZielonkiGminny Zbiornik Zielonki i projekt Trasy Wolbromskiej
Suchy zbiornik na Prądniku proponowany przez samorząd gminy Zielonki (rekomendowany wariant 2)
 Analiza porownawcza1Analiza porownawacza22Analiza pownawcza33
Analiza porównawcza zbiorników na Prądniku aPZRP Wody Polskie i samorządu Gminy Zielonki
Plan sytuacyjny Zbiornika gminnego Garlica Murowana
Suchy zbiornik na Garliczce proponowany przez samorząd gminy Zielonki

 

 

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content