Skip to main content
search
Jak załatwić sprawę

Referat Spraw Administracyjnych

By 2 sierpnia 20134 grudnia, 2023No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 4 grudnia 2023 przez AO

Lokalizacja w Urzędzie: I budynek, parter, pokój nr 101, 102, 104, 105, 106 tel.: +48 12 285-08-50 wew. 101, 102, 104, 105, 106

I. Pracownicy Referatu Spraw Administracyjnych

Kierownik: mgr Agnieszka Sosnowska – I budynek, parter, pokój nr 102, tel.: +48 12 285-08-50 wew. 102
Zastępca Kierownika mgr Katarzyna Komenda – I Budynek, parter, pokój nr 106, tel.: +48 12 285-08-50 wew. 106

Specjalista mgr Dominika Kosmal
– (stanowisko ds. ewidencji ludności) – I Budynek, parter, pokój nr 105, tel.: +48 12 285-08-50 wew. 105
Samodzielny referent mgr Małgorzata Wodzińska – (stanowisko ds. ewidencji ludności) – I Budynek, parter, pokój nr 105, tel.: +48 12 285-08-50 wew. 105
Starszy inspektor Małgorzata Zębala – (stanowisko ds. dowodów osobistych) – I budynek, parter, pokój nr 104, tel.: +48 12 285-08-50 wew. 104
Pomoc administracyjna Anna Hapek – (stanowisko ds. dowodów osobistych) – I budynek, parter, pokój nr 104, tel.: +48 12 285-08-50 wew. 104
Inspektor mgr inż. Władysław Kacprzyk – (stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego) – I budynek, I piętro, pokój nr 101, tel.: +48 12 285-08-50 wew. 101

II. Realizowane zadania

Stanowisko ds. ewidencji ludności (lokalizacja w Urzędzie: parter, pokój 105):

1. Zameldowanie:
Wzory zgłoszeń obowiązujące od 28 maja 2020 roku:
Wniosek zgłoszenie pobytu czasowego (pdf 683 KB)
Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące obywateli polskich – karta usług (doc. 453 KB)
Wniosek zgłoszenie pobytu czasowego dla cudzoziemca (pdf 684 KB)
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca – karta usług (doc. 448 KB)
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca będącego obywatelem UE – karta usług (doc. 452 KB)
Wniosek zgłoszenie pobytu stałego (pdf. 705 KB)

Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich – karta usług (doc. 452 KB)
Wniosek zgłoszenie pobytu stałego dla cudzoziemca (pdf. 705 KB)
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca – karta usług (doc. 448 KB)
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca będącego obywatelem UE – karta usług (doc. 456 KB)

2. Wymeldowanie:
Wzory zgłoszeń wymeldowania obowiązujące od 28 maja 2020 roku:
Wniosek zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (pdf. 542 KB)
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego obywateli polskich – karta usług (doc. 451 KB)
Wniosek zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (pdf. 675 KB)
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego obywateli polskich – karta usług (doc. 451 KB)

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego cudzoziemca – karta usług (doc. 446 KB)
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego cudzoziemca będącego obywatelem UE (doc. 452 KB)
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (pdf. 389 KB)
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – karta usług (doc. 452 KB)
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (pdf. 546 KB)
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającej dłużej niż 6 miesięcy – karta usług (doc. 451 KB)
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego, anulowanie zameldowania (na wniosek strony) – karta usług (doc. 443 KB)

3. Nadanie numeru PESEL na wniosek
Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (pdf. 1,75 MB)
Wniosek o nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów (pdf. 133 KB)
Wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL (pdf. 548 KB)

4. Udostępnienie danych i wydanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i z rejestru PESEL
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu / wymeldowaniu* o liczbie / braku* osób zameldowanych pod adresem (doc. 21 KB)
Zaświadczenie o zameldowaniu/wymeldowaniu, o liczbie/braku osób zameldowanych – karta usług (doc. 444 KB)
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL(pdf. 364 KB), informacja na temat udostępniania danych (pdf. 157 KB)
Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały/czasowy (doc. 19 KB)


Stanowisko ds. dowodów osobistych (lokalizacja w Urzędzie: parter, pokój 104):

UWAGA!
Z uwagi na zmianę ustawy o dowodach osobistych od 27 lipca 2021 r. wyłączona została usługa umożliwiająca złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego za pośrednictwem platformy ePUAP. Od dnia 7 listopada 2021 r. możliwe jest składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet tylko dla dziecka do 12 roku życia.

Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (pdf. 185 KB)
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (pdf. 443 KB)
Wydanie dowodu osobistego – karta usług (doc. 72 KB)
Wniosek o wydanie dowodu osobistego obowiązujący od 7 listopada 2021 roku (pdf. 593 KB) (proszę drukować dwustronnie!)
Wydanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego oraz zawieszenia dowodu osobistego – karta usług (doc. 31 KB)
Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych (pdf. 87KB)
Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym (pdf. 86 KB)

Mobilna obsługa wniosków o wydanie dowodu osobistego dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby, które z powodu choroby lub niepełnosprawności, nie są w stanie osobiście stawić się w urzędzie w sprawie dowodu osobistego mogą od 7 listopada 2021 roku korzystać z nowej możliwości składania wniosków o dowód i jego otrzymania. Do tych osób przyjedzie urzędnik i przyjmie wniosek, może również dostarczyć dokument. Nowe rozwiązanie wprowadziła ustawa z 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Co ważne zgłoszenie przyjmuje i obsługuje organ gminy będącej siedzibą władz powiatu, na terenie którego przebywa wnioskodawca, czyli dla gminy Zielonki: Urząd Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28A, ponieważ Kraków jest siedzibą władz powiatu krakowskiego, w skład którego wchodzi gmina Zielonki.

Aby zgłosić potrzebę przyjazdu urzędnika w celu przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu osoby chorej lub niepełnosprawnej jest:

  • wiadomość e-mail wysłana na adres dowody@um.krakow.pl,
  • EPUAP przy użyciu formularza pisma ogólnego https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne (w treści wiadomości osoba ta lub w jej imieniu osoba, która jej pomaga, powinna podać swoje podstawowe dane: imię, nazwisko, numer PESEL, dane kontaktowe – adres miejsca, w którym ta osoba przebywa, numer telefonu),
  • telefonicznie pod nr +48 12 616 56 31 (od poniedziałku do piątku 10.00-15.00),
  • zgłoszenie na stanowiskach obsługi dowodów osobistych w siedzibie urzędu (Kraków, ul. Wielicka 28A, od poniedziałku do piątku 7.40 do 18.00).

Konsekwencje posługiwania się nieważnym dowodem osobistym

 

dowod osobistyW związku z sygnałami o posługiwaniu się przez obywateli polskich dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone jako utracone, a potem odnalezione, przekazujemy Państwu informacje o konsekwencjach posługiwania się takimi dokumentami.

Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych, do którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 816). Informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych. Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (przecięcie lub przedziurkowanie w taki sposób, aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem holograficznym) przez co sprawiać może wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy już do potwierdzania tożsamości i przekraczania granic państw, o których mowa w art. 4 ust. 11 powołanej ustawy o dowodach osobistych. Każdy może sprawdzić, czy dowód osobisty jest unieważniony Banki mają swój system Dokumenty Zastrzeżone, ale i zwykły obywatel może sprawdzić przez internet, czy dowód osobisty znajduje się w wykazie dokumentów unieważnionych. Wystarczy wejść na stronę obywatel.gov.pl i logując się za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP, wpisać w bazie serię i numer sprawdzanego dowodu osobistego.

info dowod osobisty

USTAWA O EWIDENCJI LUDNOŚCI (Dz.U. z 2021 poz. 510)

Zameldowania można dokonać na podstawie formularza składanego w urzędzie gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość w której ma nastąpić zameldowanie. W dalszym ciągu wymagane jest potwierdzenie faktu pobytu w lokalu złożone w formie podpisu przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do niego. Podczas dokonywania tej czynności niezbędny będzie (do wglądu) dowód osobisty lub paszport oraz oryginał (do wglądu) tytułu prawnego do nieruchomości w której ma nastąpić zameldowanie. Może to być np. wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna.
Zameldować się będzie można z równoczesnym wymeldowaniem z miejsca dotychczasowego. W przypadku zameldowania wymagane będzie osobiste stawiennictwo lub pisemne upoważnienie. Zmianie ulegają zasady wydawania zaświadczeń przy zameldowaniu i wymeldowaniu. „Z urzędu” będą wydawane tylko zaświadczenia w przypadku zameldowania na pobyt stały (będzie ono ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania). W pozostałych przypadkach (zameldowanie na pobyt czasowy, wymeldowanie bez zameldowania na pobyt stały) zaświadczenie będzie wydawane na indywidualny wniosek osoby której to dotyczy. Za takie zaświadczenie będzie pobierana opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Ułatwienia dla mieszkańców:

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego będzie można dokonać albo w formie tradycyjnej (pisemnego zgłoszenia w urzędzie gminy) albo w formie dokumentu elektronicznego, dostępnego na platformie ePUAP. Warunek: otrzymanie przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru. Formularz elektroniczny winien być uwierzytelniony przez osobę zgłaszającą kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych udostępni na stronie ePUAP stosowny formularz.

NADAL FUNKCJONUJE OBOWIĄZEK MELDUNKOWY

Dodatkowe informacje można uzyskać też na stronie www.obywatel.gov.pl

 

 

Close Menu
 
4 marca 2024
Skip to content