Skip to main content
search
Jak załatwić sprawę

Referat Spraw Administracyjnych

By 2 sierpnia 20131 lipca, 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 1 lipca 2024 przez AO

Lokalizacja w Urzędzie: I budynek, parter, pokój nr 101, 102, 104, 105, 106 tel.: +48 12 285-08-50 wew. 101, 102, 104, 105, 106

I. Pracownicy Referatu Spraw Administracyjnych

Kierownik: mgr Agnieszka Sosnowska – I budynek, parter, pokój nr 102, tel.: +48 12 285-08-50 wew. 102
Zastępca Kierownika mgr Katarzyna Komenda – I Budynek, parter, pokój nr 106, tel.: +48 12 285-08-50 wew. 106

Specjalista mgr Dominika Kosmal
– (stanowisko ds. ewidencji ludności) – I Budynek, parter, pokój nr 105, tel.: +48 12 285-08-50 wew. 105
Samodzielny referent mgr Małgorzata Wodzińska – (stanowisko ds. ewidencji ludności) – I Budynek, parter, pokój nr 105, tel.: +48 12 285-08-50 wew. 105
Starszy inspektor Małgorzata Zębala – (stanowisko ds. dowodów osobistych) – I budynek, parter, pokój nr 104, tel.: +48 12 285-08-50 wew. 104
Pomoc administracyjna Anna Hapek – (stanowisko ds. dowodów osobistych) – I budynek, parter, pokój nr 104, tel.: +48 12 285-08-50 wew. 104
Starszy Inspektor mgr inż. Władysław Kacprzyk – (stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego) – I budynek, I piętro, pokój nr 101, tel.: +48 12 285-08-50 wew. 101

II. Realizowane zadania

Stanowisko ds. ewidencji ludności (lokalizacja w Urzędzie: parter, pokój 105):

1. Zameldowanie – Wzory zgłoszeń obowiązujące od 28 maja 2020 roku:
Wniosek zgłoszenie pobytu czasowego (pdf 683 KB)
Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące obywateli polskich – karta usług (doc. 32 KB)
Wniosek zgłoszenie pobytu czasowego dla cudzoziemca (pdf 684 KB)
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca – karta usług (doc. 28 KB)
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca będącego obywatelem UE – karta usług (doc. 36 KB)
Wniosek zgłoszenie pobytu stałego (pdf. 705 KB)

Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich – karta usług (doc. 32,5 KB)
Wniosek zgłoszenie pobytu stałego dla cudzoziemca (pdf. 705 KB)
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca – karta usług (doc. 27 KB)
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca będącego obywatelem UE – karta usług (doc.  34 KB)

2. Wymeldowanie – Wzory zgłoszeń wymeldowania obowiązujące od 28 maja 2020 roku:
Wniosek zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (pdf. 542 KB)
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego obywateli polskich – karta usług (doc. 31,5 KB)
Wniosek zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (pdf. 675 KB)
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego obywateli polskich – karta usług (doc. 30,5 KB)
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego cudzoziemca – karta usług (doc. 26 KB)
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego cudzoziemca będącego obywatelem UE – karta usług (doc.  32 KB)
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (pdf. 389 KB)
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – karta usług (doc. 33 KB)
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (pdf. 546 KB)
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającej dłużej niż 6 miesięcy – karta usług (doc. 31 KB)
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego, anulowanie zameldowania (na wniosek strony) – karta usług (doc. 22 KB)

3. Nadanie numeru PESEL na wniosek
Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (pdf. 1,49 MB)
Wniosek o nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów (pdf. 133 KB)
Wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL (pdf. 548 KB)

4. Udostępnienie danych i wydanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i z rejestru PESEL
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu / wymeldowaniu* o liczbie / braku* osób zameldowanych pod adresem (doc. 21 KB)
Zaświadczenie o zameldowaniu, wymeldowaniu o liczbie, braku osób zameldowanych – karta usług (doc. 23 KB)
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL(pdf. 364 KB), informacja na temat udostępniania danych (pdf. 157 KB)
Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały/czasowy (doc. 19 KB)


Stanowisko ds. dowodów osobistych (lokalizacja w Urzędzie: parter, pokój 104):

Wydawanie i odbiór dowodu osobistego

Od dnia 29 grudnia 2023 roku obowiązują istotne zmiany w procesie wydawania i odbioru dowodu osobistego.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście:

 • w dowolnym urzędzie gminy na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wypełnionym przez organ gminy, podpisanym przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego;
 • elektronicznie przy użyciu usługi udostępnionej przez właściwego ministra.

Elektroniczna usługa dotyczy:

 • dzieci do 12 roku życia. Wniosek składa opiekun prawny. Gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego składany jest dla osoby powyżej 5 roku życia, obowiązkowe jest osobiste stawiennictwo małoletniego wraz z jednym z rodziców lub opiekunem prawnym po jego odbiór. Rodzic musi posiadać ważny dowód osobisty lub ważny paszport do wglądu. E-dowód może odebrać także rodzic nie będący Wnioskodawcą (dot. wniosku złożonego po 4 marca 2019 r.).
 • małoletnich od 12 do 18 roku życia. Wnioskodawca może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego dla małoletniego (12-18 lat), niezawierającego odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców, przy użyciu usługi udostępnionej przez właściwego ministra. W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku należy zgłosić się do Referatu Spraw Administracyjnych w celu złożenia i odwzorowania podpisu własnoręcznego i pobrania odcisków palców – obecność wnioskodawcy oraz dziecka jest obowiązkowa).
 • osoby pełnoletnie powyżej 18 roku życia
  Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. Odbiór dowodu następuje po uzyskaniu pełnoletności.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Wniosek może być przyjęty w miejscu pobytu osoby w wyjątkowych sytuacjach określonych w art. 26 ustawy (choroba, niepełnosprawność, inna niedająca się pokonać przeszkoda)- wówczas należy skontaktować się z mobilną stacją (tel. +48 12 616 56 31, dowody@um.krakow.pl, UM Kraków, ul. Wielicka 28A).
Nie wymienia się dowodu jeśli zmienia się adres zameldowania, nazwa urzędu, który wydał dowód albo nazwa miejsca urodzenia.

Od 4.03.2019 r. zostały wprowadzone e-dowody posiadające warstwę graficzną oraz warstwę elektroniczną. Posiadacz dowodu osobistego przy odbiorze otrzyma dokument z numerem PUK służący do odblokowania e-dowodu w przypadku jego zablokowania poprzez błędne wpisanie kodu PIN (dokument będzie można odebrać także w terminie późniejszym).

E-dowód dla osoby powyżej 18 roku życia posiada:

 • certyfikat potwierdzania obecności;
 • certyfikat uwierzytelniania i identyfikacji;
 • certyfikat podpisu osobistego (pod warunkiem wyrażenia zgody na umieszczenie tego certyfikatu w e-dowodzie);
 • przestrzeń na zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Od 07.11.2021 r. wydawane są dowody osobiste zawierające podpis posiadacza dowodu osobistego oraz drugą cechę biometryczną – odciski palców.
Od 29.12.2023 r. nie składa się wniosków na piśmie utrwalonym w postaci papierowej.

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego:

 1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm wykonaną na jednolitym jasnym tle z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, źrenice, brwi i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 2. W przypadku, gdy organ gminy ma wątpliwości co do obywatelstwa osoby, której dowód ma być wydany może żądać przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.
 3. Do wglądu: dotychczasowy dowód osobisty. W przypadku braku dowodu lub upływu terminu ważności dowodu osobistego – ważny paszport. Jeżeli wnioskodawca nie posiada żadnych z ww. dokumentów do wglądu należy przedłożyć inny dokument zawierający fotografię (np. legitymacja szkolna, prawo jazdy).

Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (pdf. 185 KB)
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (pdf. 443 KB)

Wydanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego oraz zawieszenia dowodu osobistego – karta usług (doc. 31 KB)
Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych (pdf. 87KB)
Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym (pdf. 86 KB)

 

Konsekwencje posługiwania się nieważnym dowodem osobistym

 

dowod osobistyW związku z sygnałami o posługiwaniu się przez obywateli polskich dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone jako utracone, a potem odnalezione, przekazujemy Państwu informacje o konsekwencjach posługiwania się takimi dokumentami.

Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych, do którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 816). Informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych. Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (przecięcie lub przedziurkowanie w taki sposób, aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem holograficznym) przez co sprawiać może wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy już do potwierdzania tożsamości i przekraczania granic państw, o których mowa w art. 4 ust. 11 powołanej ustawy o dowodach osobistych. Każdy może sprawdzić, czy dowód osobisty jest unieważniony Banki mają swój system Dokumenty Zastrzeżone, ale i zwykły obywatel może sprawdzić przez internet, czy dowód osobisty znajduje się w wykazie dokumentów unieważnionych. Wystarczy wejść na stronę obywatel.gov.pl i logując się za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP, wpisać w bazie serię i numer sprawdzanego dowodu osobistego.

info dowod osobisty

USTAWA O EWIDENCJI LUDNOŚCI (Dz.U. z 2021 poz. 510)

Zameldowania można dokonać na podstawie formularza składanego w urzędzie gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość w której ma nastąpić zameldowanie. W dalszym ciągu wymagane jest potwierdzenie faktu pobytu w lokalu złożone w formie podpisu przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do niego. Podczas dokonywania tej czynności niezbędny będzie (do wglądu) dowód osobisty lub paszport oraz oryginał (do wglądu) tytułu prawnego do nieruchomości w której ma nastąpić zameldowanie. Może to być np. wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna.
Zameldować się będzie można z równoczesnym wymeldowaniem z miejsca dotychczasowego. W przypadku zameldowania wymagane będzie osobiste stawiennictwo lub pisemne upoważnienie. Zmianie ulegają zasady wydawania zaświadczeń przy zameldowaniu i wymeldowaniu. „Z urzędu” będą wydawane tylko zaświadczenia w przypadku zameldowania na pobyt stały (będzie ono ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania). W pozostałych przypadkach (zameldowanie na pobyt czasowy, wymeldowanie bez zameldowania na pobyt stały) zaświadczenie będzie wydawane na indywidualny wniosek osoby której to dotyczy. Za takie zaświadczenie będzie pobierana opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Ułatwienia dla mieszkańców:

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego będzie można dokonać albo w formie tradycyjnej (pisemnego zgłoszenia w urzędzie gminy) albo w formie dokumentu elektronicznego, dostępnego na platformie ePUAP. Warunek: otrzymanie przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru. Formularz elektroniczny winien być uwierzytelniony przez osobę zgłaszającą kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych udostępni na stronie ePUAP stosowny formularz.

NADAL FUNKCJONUJE OBOWIĄZEK MELDUNKOWY

Dodatkowe informacje można uzyskać też na stronie www.obywatel.gov.pl

 

 

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content