Skip to main content
search
Gops

Świadczenia Pomocy Społecznej

By 26 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 26 sierpnia 2013 przez admin

 

Podwyższenie kryteriów dochodowych i wysokości zasiłków z pomocy społecznej od 1 października 2015 roku.

 

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 roku.
Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost tych świadczeń.
Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
* dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
* dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).
Podwyższone o 75 zł zostaną niektóre świadczenia, a o 38 zł zwiększy się kwota z 1 ha przeliczeniowego:
* maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
* wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.

Rozporządzenie –– pobierz plik (*.pdf) 

 

——————————–
ZASIŁEK STAŁY

Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód (w przypadku osoby samotnie gospodarującej), jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dochodu określonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania oraz wywiadów alimentacyjnych u najbliższych członków rodziny zamieszkałych oddzielnie. Wysokość zasiłku stanowi różnica pomiędzy: kryterium dochodowym zgodnie z art. 8 wyżej cytowanej ustawy, a dochodem (zasiłek pielęgnacyjny uważany jest za dochód) tej osoby – w przypadku osoby samotnej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie zgodnie z art. 8 wyżej cytowanej ustawy, a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie – w przypadku osoby w rodzinie. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego oraz renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.

ZASIŁEK OKRESOWY
Zasiłek okresowy może być przyznany osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego – art. 8 ustawy o pomocy społecznej, a posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, jeżeli choroba ta spowodowała wzrost kosztów utrzymania na skutek konieczności stosowania leków (a ich koszt stanowi znaczny uszczerbek materialny), dojazdów do placówek służby zdrowia, zabiegów medyczno – rehabilitacyjnych. niepełnosprawność, jeżeli niepełnosprawność powoduje wzrost kosztów utrzymania wynikający z potrzeby uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze, zaopatrzenia w oprzyrządowanie ułatwiające funkcjonowanie w środowisku, utrzymania i eksploatacji pojazdu inwalidzkiego. Starając się o zasiłek okresowy z tego powodu powinieneś przedstawić przede wszystkim: orzeczenie KIZ lub stosowne zaświadczenie lekarskie określające niepełnosprawność, a także dokumenty potwierdzające poniesione koszty. brak możliwości zatrudnienia. Przyznanie zasiłku okresowego z powodu braku możliwości zatrudnienia zobowiązuje do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, które nie może ograniczyć się jedynie do zarejestrowania w urzędzie pracy. Jeśli osoba ubiega się o świadczenie z pomocy społecznej z powodu bezrobocia powinna podjąć każdą pracę, nawet jeśli nie jest ona zgodna z kwalifikacjami. Jedynym uzasadnionym powodem odmowy są istniejące przeciwwskazania zdrowotne. możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (np. oczekiwanie na wypłatę renty inwalidzkiej) – świadczenie to podlega zwrotowi z kwoty wyrównania zaległych świadczeń emerytalno-rentowych. Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby czy rodziny oraz możliwości finansowych ośrodka; określa go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

ZASIŁEK CELOWY
Pomoc doraźna udzielana jest osobom i rodzinom (w których dochód nie przekracza kryterium dochodowego – art. 8 ustawy o pomocy społecznej) na: zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, pokrycie części lub całości kosztów („Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeśli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej”) zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, itp. a także pomoc na likwidację strat poniesionych w wyniku zdarzenia losowego. Pomoc taka udzielana jest jeżeli zasoby pieniężne rodziny (badana jest również sytuacja najbliższych członków rodziny zamieszkałych oddzielnie – wywiady alimentacyjne) nie wystarczają na zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, w szczególności z uwagi na: ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, wielodzietność, zdarzenia losowe i sytuację kryzysową. Wysokość i rodzaj pomocy zależna jest od okoliczności i oceny sprawy na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach tym osobom i rodzinom, które przekraczają kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, może być udzielona pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego.

INNE FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ
A. Pomoc instytucjonalna
Na wniosek osoby zainteresowanej, a  w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – przedstawiciela ustawowego, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Na podstawie wywiadu przeprowadza się ocenę sytuacji bytowej osoby i wnioskuje o ewentualne umieszczenie w domu pomocy społecznej. Jeśli wskazanym jest umieszczenie osoby w DPS gromadzona jest niezbędna dokumentacja, w tym przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych u najbliższej rodziny (która na podstawie aktualnych przepisów zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej). Po zebraniu kompletu dokumentów Kierownik ośrodka wydaje decyzje o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej. Następnie całość dokumentacji przekazuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który wydaje decyzję o umieszczeniu osoby w domu pomocy społecznej lub w razie niemożności umieszczenia z powodu braku wolnych miejsc powiadamia o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem przewidywanego terminu oczekiwania na przyjęcie do DPS.

B. Poradnictwo
Ośrodki pomocy społecznej oferują osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego. Pracownik socjalny może udzielić również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. Pomocy w formie pracy socjalnej udziela się bez względu na kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, nie wymaga ona wydania decyzji.

C. Pomoc finansowa w postaci dodatku mieszkaniowego
Zasiłek mieszkaniowy przysługuje: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych, innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego – oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza : 175% najniższej emerytury, tj. od dnia 1 marca 2013r.  1.454,51 zł. brutto w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 125% najniższej emerytury, tj. od dnia 1 marca 2013r.  1.038,94 zł. brutto w przypadku gospodarstwa wieloosobowego Świadczenie to przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej, na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku. W razie wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji lub wniosku organ wydający decyzję może przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania w trakcie którego, wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia o stanie majątkowym wiąże się z odmową udzielenia pomocy W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się. Jeżeli dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości (należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego) Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna złożyć w urzędzie właściwej gminy na odpowiednich drukach wniosek oraz deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego. Właściciel domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto za-świadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu oraz rachunki dotyczące wydatków.

D. Świadczenia w ramach programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
W ramach Programu są realizowane działania dotyczące zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. Świadczenia te realizowane są w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc ta może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego (patrz art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

E. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pomoc w tej formie przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują:

– pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
– opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości,
– zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, termin i miejsce świadczenia. Rada Gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi określa w drodze rozporządzenia Minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw zdrowia.

F. Mieszkanie chronione

Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content