Skip to main content
search
Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki, z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

By 28 marca 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 28 marca 2024 przez AO

Zielonki, dnia 28 marca 2024 r.

 

Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki z zakresu:

 1. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Celem konkursu jest uświadomienie mieszkańcom ich roli w dbaniu o środowisko, motywowanie do aktywności na rzecz jego ochrony i kształtowania właściwych postaw proekologicznych oraz promowanie działań mających na celu zachowanie odpowiedniej równowagi ekologicznej w otoczeniu poprzez: edukację ekologiczną, wydarzenia edukacyjno-animacyjne, prezentacje, warsztaty, gry terenowe, filmy, poradniki, akcje proekologiczne, konkursy, opracowania, analizy, wystawy wraz z katalogami itp.
  W ramach konkursu wspierane będą zadania z zakresu:
  a. poprawy jakości powietrza,
  b. zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, w szczególności odpadów zielonych,
  c. poprawy jakości i zwiększenia segregacji odpadów komunalnych,
  d. właściwej opieki nad zwierzętami domowymi i gospodarskimi,
  e. promocji produktów lokalnych oraz ekologicznych metod ich produkcji,
  f. ograniczenia szybkiego odpływu wód powierzchniowych (poprawy retencji wód opadowych),
  g. podnoszenie atrakcyjności otoczenia naturalnego, w tym działań związanych
  z przeciwdziałaniem migracji dzikiej zwierzyny na tereny zurbanizowane.
 2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Celem konkursu jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Zielonki kontaktu z szeroko pojętym dziedzictwem kultury, poprzez organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, wystaw artystycznych, historycznych, muzealnych i innych imprez, mających istotne znaczenie dla polskiej kultury i sztuki, promocji produktu regionalnego i tradycyjnego itp.

W ramach konkursu wspierane będą zadania z zakresu:
a. popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego Gminy Zielonki,
b. wspierania edukacji kulturalnej i działań artystycznych oraz upowszechniania wiedzy o kulturze wśród mieszkańców Gminy Zielonki,
c. integracji społeczno-kulturalnej,
d. prezentacji dorobku kultury oraz osiągnięć lokalnych twórców i artystów.

Środki finansowe przeznaczone na realizację ww. zadań w ramach konkursu wynoszą 58 000,00 zł. Oferty mogą być składane w terminie do 30 kwietnia 2024 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: nie później niż w ciągu 60 dni od upłynięcia terminu składania ofert. Termin realizacji projektu: od 1 stycznia do 30 listopada 2024 r. przy czym ze środków dotacji pokrywane mogą być wydatki na realizację zadania poniesione najwcześniej od daty podpisania umowy.

Szczegółowe informacje dot. ogłoszonego konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, który jest załącznikiem do zarządzenia Wójta Gminy Zielonki nr 60/2024 z dnia 28 marca 2024 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki z zakresu: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Oferty można składać:

 • na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki w poniedziałki w godzinach 9.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00
 • za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny:
  Urząd Gminy Zielonki
  ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki
 • na pocztę elektroniczną na adres: ug@zielonki.pl – wymagany podpis kwalifikowany lub profil zaufany
 • za pośrednictwem portalu ePUAP na adres: /UG_Zielonki/SkrytkaESP – wymagany podpis kwalifikowany lub profil zaufany

O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego Konkursu.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Referatu Organizacyjno – Prawnego Urzędu Gminy Zielonki
Kontakt: tel. +48 12 285 08 50 wew. 212 lub 107 e-mail: ngo@zielonki.pl

Dokumenty do pobrania dla osób zamierzających składać oferty w ramach ogłoszonego konkursu:

 1. Wzór oferty (doc. 99 KB)
 2. Oświadczenie o nieubieganiu się o inne dotacje z budżetu Gminy Zielonki (doc. 7,30 KB)
 3. Wzór umowy (doc. 21,7 KB)
 4. Oświadczenie o zgodności danych oferenta (doc. 6,44 KB)
 5. Wzór sprawozdania (doc. 21,5 KB)

 

Z poważaniem

Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego
(-) Ryszard Krawczyk

Close Menu
 
26 maja 2024
Skip to content