Skip to main content
search
Jak załatwić sprawę

Referat Dróg i Komunikacji

By 2 sierpnia 201318 sierpnia, 2023No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 18 sierpnia 2023 przez M P

Lokalizacja: II budynek Urzędu Gminy, parter, pokój 112 – 115, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 112, 113, 114, 115, 117, 305, 404             

I. Pracownicy Referatu Dróg i Komunikacji

Kierownik: mgr inż. Piotr Zięcina – (nadzór na sprawami związanymi z drogami będących w zarządzie Wójta Gminy Zielonki oraz inicjatywami samorządowymi) – II budynek, parter, pokój nr 115, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 115

Inspektor mgr inż. Jarosław Smok  – (utrzymanie, oznakowanie i odwodnienie dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Zielonki) – II budynek, parter, pokój nr 113, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 113

Inspektor mgr inż. Agata Szczepanowska – Górska – (oświetlenie uliczne, lokalny transport publiczny, Północna Obwodnica Krakowa) – II budynek, parter, pokój nr 114, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 114

Inspektor mgr inż. Roman Majewski – (inicjatywy samorządowe na drodze wojewódzkiej w tym Zachodnia Obwodnica Zielonek, budowa dróg budowa dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Zielonki) – II budynek, pokój nr 112, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 112

Inspektor mgr inż Paweł Pabisek – (uzgodnienia w zakresie dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Zielonki) – II budynek, parter, pokój nr 113, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 113

Inspektor mgr inż. Tomasz Jaje – (projekty i budowa dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Zielonki) – II budynek, parter, pokój nr 114, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 305

Inspektor mgr inż. Milena Owca – (inicjatywy samorządowe w zakresie dróg powiatowych, regulacja stanu prawnego dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Zielonki) II budynek, pokój 112, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 117

Specjalista mgr inż. Marcin Pabisek – (licencje Taxi, zajęcie pasa drogowego) – ul. Krakowskie Przedmieście 87, II p. pok. 2, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 404

II. Realizowane zadania

II-1. Indywidualne inwestycje niedrogowe wymagające uzgodnienia z zarządcą drogi

 1. Wydawanie decyzji administracyjnych na umieszczenie w pasie dróg gminnych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego  (pdf. 93 KB) – do pobrania przy pokoju 113 – karta usług (pdf. 65 KB)
 2. Wydawanie decyzji administracyjnych na czasowe zajęcie pasa drogowego (pdf.101.KB) – do pobrania przy pokoju 113 – karta usług (pdf. 86 KB) 
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych na wykonanie zjazdu z dróg gminnych  (pdf.90 KB) do pobrania przy pokoju 113 – karta usług (pdf. 76 KB)
 4. Wydawanie postanowień w sprawie uzgodnienia linii ogrodzenia wzdłuż dróg gminnych (pdf.90 KB) do pobrania przy pokoju 113 – karta usługa (pdf. 72 KB)
 5. Wydawanie oświadczeń o dostępie komunikacyjnym działki do drogi gminnej publicznej za pośrednictwem istniejącego zjazdu (pdf.95 KB) – do pobrania przy pokoju 113 – karta usług (pdf. 74 KB)
 6.  Wydawanie zezwoleń na umieszczanie nośników reklamowych w pasie drogowym (pdf. 93 KB) do pobrania przy pokoju 113 – karta usług (pdf. 73 KB )
 7. Uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu z drogi gminnej (pdf. 93 KB) – do pobrania przy pokoju 113 – karta usług (pdf. 73 KB)
 8. Opiniowanie możliwości włączenia projektowanej zabudowy w system dróg gminnych publicznych.
 9. Wydawanie opinii – drogi gminne oraz zezwoleń – drogi wewnętrzne na przejazd pojazdów ponadnormatywnych.
  (Ważne! Zezwolenia na drogi gminne wydaje Starosta Krakowski – adres Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, ul. Karola Wojtyły, 106 32-086 – do wniosku należy dołączyć opinię Gminy Zielonki).

II-2. Informacje dla taksówkarzy

Udzielenie/ zmiana/ wydanie wtórnika/ wygaszenie licencji TAXI

Inne wnioski dotyczące udzielonej licencji TAXI

Informacje dotyczące wykonywania usług przewozowych taksówką

 1. DOSTOSOWANIE LICENCJI WYDANYCH PRZED 1 stycznia 2020 r. – przypominamy, że upłynął termin na dostosowanie do obowiązujących przepisów licencji wydanych w latach 2002-2019. Licencje przedsiębiorców, którzy nie złożyli wniosku o dostosowanie licencji straciły ważność.Zgodnie z podstawą prawną: art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1180).
 2. Każdy kierowca wpisany do wniosku o udzielenie licencji lub wydanie dodatkowego oznaczenia taksówki wymagane jest dołączenie jego badań lekarskich oraz psychologicznych .
 3. Zaświadczenie o niekaralności – aby zgłosić osobę wykonującą przewóz taksówką, należy do wniosku dołączyć jej zaświadczenie o niekaralności z sądu, wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy).       *** W przypadku obcokrajowców spoza Unii Europejskiej i spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego dodatkowo należy dołączyć zaświadczenie o niekaralności wystawione przez właściwe organy państwa ich pochodzenia – wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego ustanowionego w Polsce albo właściwego konsula (dotyczy to zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy).         Jeżeli posiadasz informację o niekaralności w formie elektronicznej to do wniosku o udzielenie licencji należy dodatkowo wysłać drogą e-mailową do naszego urzędu takie zaświadczenie. Powinny się na nich znaleźć pliki z rozszerzeniami: xml, xades, pdf.
 4. Maksymalne urzędowe ceny na obszarze Gminy Zielonki:
   • opłata początkowa za wynajęcie taksówki i przejazd pierwszego odcinka wynoszącego (1 km) – 7,00 zł,
   • taryfa 1 (opłata za przejazd 1 km w dni powszednie w godz. 6:00 – 22:00) – 2,80 zł,
   • taryfa 2 (opłata za przejazd 1 km w dni powszednie w godz. 22:00 – 6:00, niedziele, święta) – 4,20 zł,
   • opłata za jedną godzinę postoju – 38,00 zł.
 5. Zawieszenie wykonywania przewozu osób taksówką
 • W przypadku zawieszenia na okres przekraczający 6 miesięcy wykonywanie przewozu osób taksówką należy poinformować o tym nasz urząd i zdeponować na ten czas licencję oraz wypis/y.
 • W przypadku zawieszenia wykonywania przewozu osób taksówką na okres nieprzekraczający 6 miesięcy nie trzeba urzędu o tym informować,
 • W krótkim piśmie poinformuj nasz urząd podając datę rozpoczęcia oraz zakończenia okresu zawieszenia wykonywania przewozu.

II-3. Inwestycje drogowe i utrzymanie dróg

 1. Obsługa indywidualnych wniosków o zmianę, uzupełnienie oznakowania pionowego, poziomego na drogach gminnych bądź wewnętrznych.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń awarii oświetleń ulicznych.
 3. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg.
 4. Informacja o utrudnieniach w związku z budową i remontem dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Zielonki.
 5. Przyjmowanie zgłoszeń ubytków w drogach będących w zarządzie Wójta Gminy Zielonki.
 6. Obsługa indywidualnych wniosków o przycięcie lub wycinkę drzew w pasach dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Zielonki.
 7. Obsługa indywidualnych wniosków o budowę, przebudowę lub remont dróg (odwodnień) będących w zarządzie Wójta Gminy Zielonki.

 

 

Close Menu
 
25 września 2023
Skip to content