Skip to main content
search
Jak załatwić sprawę

Referat Dróg i Komunikacji

By 2 sierpnia 201314 czerwca, 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 14 czerwca 2024 przez M P

Lokalizacja: II budynek Urzędu Gminy, parter, pokój 112 – 115, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 112, 113, 114, 115, 117, 305, 225             

I. Pracownicy Referatu Dróg i Komunikacji

Kierownik: mgr inż. Piotr Zięcina – (nadzór na sprawami związanymi z drogami będących w zarządzie Wójta Gminy Zielonki oraz inicjatywami samorządowymi) – II budynek, parter, pokój nr 115, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 115

Starszy inspektor mgr inż. Jarosław Smok  – (utrzymanie, oznakowanie i odwodnienie dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Zielonki) – II budynek, parter, pokój nr 113, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 113

Starszy inspektor mgr inż. Agata Szczepanowska – Górska – (lokalny transport publiczny, Północna Obwodnica Krakowa) – II budynek, parter, pokój nr 114, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 114

Starszy inspektor mgr inż. Roman Majewski – (inicjatywy samorządowe na drodze wojewódzkiej w tym Zachodnia Obwodnica Zielonek, projekty i budowa dróg budowa dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Zielonki) – II budynek, pokój nr 112, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 112

Inspektor mgr inż Paweł Pabisek – (uzgodnienia w zakresie dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Zielonki) – II budynek, I piętro, pokój nr 225, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 225

Inspektor mgr inż. Tomasz Jaje – (projekty i budowa dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Zielonki) – II budynek, parter, pokój nr 113, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 305

Inspektor mgr inż. Milena Owca – (inicjatywy samorządowe w zakresie dróg powiatowych, regulacja stanu prawnego dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Zielonki) II budynek, pokój 112, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 117

Specjalista mgr inż. Marcin Pabisek – (licencje Taxi, zajęcie pasa drogowego) – II budynek, I piętro, pokój nr 225, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 225

Pomoc administracyjna Krzysztof Chludek – (oświetlenie uliczne) – II budynek, parter, pokój nr 114, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 114

II. Realizowane zadania

II-1. Indywidualne inwestycje niedrogowe wymagające uzgodnienia z zarządcą drogi

 1. Wydawanie decyzji administracyjnych na umieszczenie w pasie dróg gminnych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego  (pdf. 93 KB) (doc. 34 KB) – do pobrania przy pokoju 113 – karta usług (pdf. 64,5 KB), karta usług (doc. 22 KB)
 2. Wydawanie decyzji administracyjnych na czasowe zajęcie pasa drogowego (pdf.101.KB) (doc. 44 KB) – do pobrania przy pokoju 113 – karta usług (pdf. 78,6 KB), karta usług (doc. 24,5 KB)
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych na wykonanie zjazdu z dróg gminnych  (pdf.90 KB) (doc. 36 KB) – do pobrania przy pokoju 113 – karta usług (pdf. 74,3 KB), karta usług (doc. 22,5 KB)
 4. Wydawanie postanowień w sprawie uzgodnienia linii ogrodzenia wzdłuż dróg gminnych (pdf.90 KB) (doc. 34 KB) – do pobrania przy pokoju 113 – karta usług (pdf. 62,6 KB), karta usług (doc. 20,5 KB) 
 5. Wydawanie oświadczeń o dostępie komunikacyjnym działki do drogi gminnej publicznej za pośrednictwem istniejącego zjazdu (pdf. 93,4 KB), (doc. 36,5 KB) – do pobrania przy pokoju 113 – karta usług (pdf. 63,9 KB), karta usług (doc. 22 KB)
 6.  Wydawanie zezwoleń na umieszczanie nośników reklamowych w pasie drogowym (pdf. 93 KB) (doc. 34 KB) – do pobrania przy pokoju 113 – karta usług (pdf. 63,6 KB ), karta usług (doc. 21,5 KB)
 7. Uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu z drogi gminnej (pdf. 93 KB) (doc. 34 KB) – do pobrania przy pokoju 113 –karta usług (pdf. 73,2 KB), karta usług (doc. 21,5 KB)
 8. Opiniowanie możliwości włączenia projektowanej zabudowy w system dróg gminnych publicznych.
 9. Wydawanie opinii – drogi gminne oraz zezwoleń – drogi wewnętrzne na przejazd pojazdów ponadnormatywnych.
  (Ważne! Zezwolenia na drogi gminne wydaje Starosta Krakowski – adres Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, ul. Karola Wojtyły, 106 32-086 – do wniosku należy dołączyć opinię Gminy Zielonki).

II-2. Informacje dla taksówkarzy

Udzielenie/ zmiana/ wydanie wtórnika/ wygaszenie licencji TAXI

Inne wnioski dotyczące udzielonej licencji TAXI

Informacje dotyczące wykonywania usług przewozowych taksówką

 1. Weryfikacja kierowców – w związku z zmianą przepisów od 17 września 2023 r. ustawy o transporcie drogowym, na przedsiębiorców posiadających licencję na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką został nałożony obowiązek przedstawienia organowi, który wydał licencję, dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w przepisach ustawy o transporcie drogowym (dokumentów osób świadczących przewozy wskazujących na: posiadanie odpowiednich uprawnień do kierowania pojazdami,  brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz niekaralności). Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań należy złożyć do dnia 31 marca 2024 r., w przypadku niezłożenia przez przedsiębiorców dokumentów lub nie spełnienie warunków wskazanych licencje przedsiębiorców wydane przed 17 września 2023 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2024 r..
 2. Każdy nowy kierowca taksówki zgłoszony do licencji TAXI od 17 czerwca 2024 r. musi posiadać prawo jazdy wydane w Polsce. Po tej dacie, zagraniczny dokument nie będzie już honorowany.
 3. Każdy kierowca wpisany do wniosku o udzielenie licencji lub zgłoszenie dodatkowych kierowców wymagane jest dołączenie jego badań lekarskich, psychologicznych oraz prawa jazdy.
 4. Zaświadczenie o niekaralności – aby zgłosić osobę wykonującą przewóz taksówką, należy do wniosku dołączyć jej zaświadczenie o niekaralności z sądu, wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy).       *** W przypadku obcokrajowców spoza Unii Europejskiej i spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego dodatkowo należy dołączyć zaświadczenie o niekaralności wystawione przez właściwe organy państwa ich pochodzenia – wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego ustanowionego w Polsce albo właściwego konsula (dotyczy to zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy).         Jeżeli posiadasz informację o niekaralności w formie elektronicznej to do wniosku o udzielenie licencji należy dodatkowo wysłać drogą e-mailową do naszego urzędu takie zaświadczenie. Powinny się na nich znaleźć pliki z rozszerzeniami: xml, xades, pdf.
 5. Zmiana maksymalnych urzędowych cen na obszarze Gminy Zielonki za przewozy taksówkami (obowiązuje od 20 listopada 2023 r.):
   • opłata początkowa za wynajęcie taksówki i przejazd pierwszego odcinka wynoszącego (1 km) – 9,00 zł,
   • taryfa 1 (opłata za przejazd 1 km w dni powszednie w godz. 6:00 – 22:00) – 4,00 zł,
   • taryfa 2 (opłata za przejazd 1 km w dni powszednie w godz. 22:00 – 6:00, niedziele, święta) – 6,00 zł,
   • opłata za jedną godzinę postoju – 55,00 zł.
 6. Zawieszenie wykonywania przewozu osób taksówką
 • W przypadku zawieszenia na okres przekraczający 6 miesięcy wykonywanie przewozu osób taksówką należy poinformować o tym nasz urząd i zdeponować na ten czas licencję oraz wypis/y.
 • W przypadku zawieszenia wykonywania przewozu osób taksówką na okres nieprzekraczający 6 miesięcy nie trzeba urzędu o tym informować,
 • W krótkim piśmie poinformuj nasz urząd podając datę rozpoczęcia oraz zakończenia okresu zawieszenia wykonywania przewozu.

II-3. Inwestycje drogowe i utrzymanie dróg

 1. Obsługa indywidualnych wniosków o zmianę, uzupełnienie oznakowania pionowego, poziomego na drogach gminnych bądź wewnętrznych.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń awarii oświetleń ulicznych.
 3. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg.
 4. Informacja o utrudnieniach w związku z budową i remontem dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Zielonki.
 5. Przyjmowanie zgłoszeń ubytków w drogach będących w zarządzie Wójta Gminy Zielonki.
 6. Obsługa indywidualnych wniosków o przycięcie lub wycinkę drzew w pasach dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Zielonki.
 7. Obsługa indywidualnych wniosków o budowę, przebudowę lub remont, odwodnień dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Zielonki.

 

 

Close Menu
 
24 czerwca 2024
Skip to content