Skip to main content
search
Jak załatwić sprawę

Referat Organizacyjno – Prawny

By 2 sierpnia 201311 kwietnia, 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 11 kwietnia 2024 przez AO

Pracownicy Referatu Organizacyjno – Prawnego

Kierownik: mgr Ryszard Krawczyk – I budynek, I piętro, pokój nr 209, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 212

Inspektor mgr Marzena Pietrzyk – (Asystent wójta) – I budynek, I piętro pok. nr 207, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 307

Specjalista mgr Anna Oleszczuk (Sekretariat) – I budynek, I piętro pok. nr 207, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 207

Inspektor mgr Katarzyna Bobak – (Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; ewidencja działalności gospodarczej) – I budynek, parter pok. nr 107, tel. +48 12 285 08 50 wew. 107

Inspektor mgr Weronika Kasprzyk – (CEIDG, upoważnienia) – I budynek, parter pok. nr 107 tel.: +48 12 285 08 50 wew. 110

Inspektor mgr Beata Przybycień – (Obsługa Rady Gminy Zielonki) – II budynek, I piętro, pok. nr 220, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 220

Inspektor mgr inż. Damian Cywicki – (Informatyk) – II budynek, parter, pok. nr 116, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 116

Inspektor mgr Michał Kaźmierski – II budynek, parter, pok. nr 116, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 111

Podinspektor mgr inż. Barbara Krzyworzeka-Dejworek – (profil zaufany) Dziennik Podawczy – V budynek, parter, tel. +48 12 285 08 50 wew. 501

Specjalista mgr inż. Katarzyna Luksa – Dziennik Podawczy – V budynek, parter, tel. +48 12 285 08 50 wew. 503

Inspektor mgr Jagoda Kośnik – (Sprawy kadrowe) – V budynek, parter, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 507

Specjalista mgr inż. Andrzej Wawer –  V budynek, parter, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 502

Zaopatrzeniowiec Antoni Wcisło – V budynek, parter, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 505

 

Realizowane zadania

 1. Ewidencja działalności gospodarczej.
 2. Przyjmowanie skarg i wniosków.
 3. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
 4. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
 5. Zbiórki publiczne.
 6. Informacje o udostępnianiu informacji publicznej dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Ewidencja działalności gospodarczej

Pracownik obsługujący stanowisko: Podinspektor mgr Katarzyna Bobak, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 107 (I budynek, parter pokój nr 107)

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej:

Osoba fizyczna może podjąć działalność po wypełnieniu wniosku CEIDG-1 w wersji papierowej lub elektronicznej na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki www.ceidg.gov.pl.

Z wypełnionym wnioskiem papierowym lub numerem elektronicznie wypełnionego wniosku na stronie www.ceidg.gov.pl, należy zgłosić się do wybranego urzędu gminy/miasta (dowolnego na terenie Polski) w celu przesłania go przez urzędnika do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Istnieją następujące drogi złożenia wniosku:

 • osobiście (z ważnym dokumentem tożsamości) lub przez pełnomocnika (z ważnym pełnomocnictwem) w wybranym urzędzie gminy/miasta.
 • W Gminie Zielonki miejscem składania wniosku CEIDG-1 jest: Urząd Gminy Zielonki, Referat Organizacyjno – Prawny, ul. Krakowskie Przedmieście 116; 32-087 Zielonki, I budynek, parter pokój nr 107 tel.: +48 12 285 08 50 wew. 107
 • listownie – w tym przypadku istnieje konieczność notarialnego poświadczenia własnoręczności podpisu wniosku.

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

 • CEIDG-RD – służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej
 • CEIDG-MW – służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej
 • CEIDG-RB – służy do podawania informacji o rachunkach bankowych
 • CEIDG-SC – służy do określania udziału w spółkach cywilnych

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Pomimo tego, że dane z wniosku CEIDG-1 trafiają do ww. instytucji (mają one dostęp do CEIDG), przedsiębiorca jest zobowiązany do zgłoszenie się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej w celu dokonania dodatkowych czynności lub zgłoszeń.

W przypadku gdy przedsiębiorca deklaruje podjęcie czynności w zakresie podatku VAT (podatku od towarów i usług) zobowiązany jest do dokonania rejestracji za pośrednictwem formularza VAT-R w urzędzie skarbowym właściwym dla tego podatku i uiszczenia opłaty skarbowej.

Ponadto należy pamiętać, że:

Przedsiębiorcy, którzy podejmują działalność gospodarczą w swoim budynku, mają obowiązek:

 • dokonać zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania nieruchomości w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego – Filia w Węgrzcach (teren byłej Jednostki Wojskowej),
 • złożyć uaktualniony “wykaz nieruchomości” w Urzędzie Gminy Zielonki – Referat Dochodów i Budżetu, w celu zmiany naliczania podatku od nieruchomości.

Dotyczy to również przedsiębiorców, którzy już prowadzą działalność, a takiego zgłoszenia nie dokonali.

Zaświadczeniem o wpisie jest wydruk komputerowy ze strony internetowej CEIDG (na www.ceidg.gov.pl. W bazie przedsiębiorców w CEIDG można odszukać każdy wpis według różnych kryteriów wyszukiwania np. podając NIP, REGON lub imię i nazwisko przedsiębiorcy, następnie otworzyć odpowiedni wpis i wybrać opcję Drukuj/Pobierz PDF.

Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG jest bezpłatna!
Druk formularza CEIDG-1 oraz Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 dostępna jest na stronie www.ceidg.gov.pl


Przedsiębiorco !!!

Twój wpis jest nieaktualny jeżeli po 1 stycznia 2008 r. nie dokonałeś żadnej zmiany we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej!

W takim przypadku zgłoś się jak najszybciej w Oddziale Obsługi Przedsiębiorcy – Urząd Gminy Zielonki (I budynek, parter pokój nr 107).

Informujemy, że od 1 lipca 2011 r. utworzono Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Do CEIDG zostaną wprowadzone dane o przedsiębiorcach zawarte w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez urzędy gmin.
W obrocie gospodarczym to przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencje braku aktualnego wpisu. Jak stanowi art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz.1447 z późn. zm.), domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba wpisana do CEIDG nie będzie mogła zasłaniać się wobec osoby trzeciej zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbała dokonania ich weryfikacji.
Ponadto, Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zawieszenie wykonywania działalności przed 20 września 2008 r. (np. w urzędzie skarbowym lub Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych), a nie wykreślili wpisu z ewidencji działalności zostaną wykazani w CEIDG jako osoby prowadzące działalność. Takim osobom proponujemy sprawdzenie, czy nadal figurują w (bazie bieżącej) ewidencji działalności gospodarczej.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu +48 12 285 08 50 wew. 107.

Wydawanie potwierdzeń danych przedsiębiorców ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Zielonki do dnia 31.12.2011 roku podlegają dotychczasowym opłatom skarbowym tj. 17 zł za 1 wypis lub na konto:

Nr konta: 02 1910 1048 4400 4026 1131 0019 Santander Bank Polska S.A.

Przyjmowanie skarg i wniosków

Skargi i wnioski przyjmowane są na Dzienniku Podawczym (V Budynek, parter) w godzinach pracy Urzędu. Koordynacja rozpatrywania skarg i wniosków w Referacie Organizacyjno-Prawnym Urzędu Gminy.

Przyjmowanie stron przez Wójta Gminy Zielonki w poniedziałek w godzinach od 10.00 do 16.00. Zapisy oraz uzgadnianie terminu i godziny: Sekretariat Wójta Gminy Zielonki, tel. +48 12 285 08 50 wew. 307.

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Pracownik obsługujący stanowisko – mgr Katarzyna Bobak tel.: +48 12 285 08 50 wew. 107 (I budynek, parter pokój nr 107)

Szczegółowe warunki, wymagane dokumenty i tryb wydawania określone są w karcie usług i wnioskach. Wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można pobrać w Urzędzie Gminy Zielonki lub skorzystać z załączonych formularzy:

 1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (karta usług) (pdf. 72,4 KB)
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (docx. 10 KB)
 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (docx. 9,9 KB)
 4. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (docx. 9,7 KB)
 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering) (docx. 9,5 KB)
 6. Wniosek o wydanie zaświadczenia (docx. 9 KB)
 7. Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego (docx. 9,3 KB)
 8. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (docx. 10,8 KB)

Zbiórki publiczne

Informujemy że z dniem 18 lipca 2014 roku weszła w życie ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (pdf. 258 KB)

W związku z powyższym Wójt Gminy Zielonki nie jest organem właściwym do wydawania zezwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej. Decyzje w przedmiotowych sprawach wydaje minister właściwy do spraw administracji.

Close Menu
 
14 lipca 2024
Skip to content